ویژگیهای رویکرد نوین در فرایند یاددهی – یادگیری

1- معلم هدایت گر و تسهیل کننده جریان یادگیری است.

 2- دانش آموزان در فعالیت های کلاسی فعال هستند.

3- دانش آموزان در فعالیت های کلاسی مسائل را بررسی و حل می کنند.

4- دانش آموزان فرضیه های خود را آزمایش و نتیجه گیری می کنند.

 5- دانش آموزان علاوه بر پاسخ سوالات به طراحی سوال می پردازند.

6- دانش آموز با همیاری دیگران به یادگیری می پردازند.

7- دانش آموزان پژوهش می کنند و نتیجه آن را در کلاس گزارش می نمایند.

 8- منبع یادگیری علاوه بر کتاب شامل مواد آموزشی دیگر نیز می باشد.

9- ملاک یادگیری استاندارد، پیشرفت می باشد.

10- رشد فرایندهای پیچیده ذهنی ( نقد و بررسی، استدلال، تجزیه و تحلیل، خلاقیت ) مفهوم سازی، خلاصه کردن، قضاوت و ... هدف است.

١١-علاوه بر جنبه تمرینی جنبه کاوشگری دارد.

12- فرصت خود ارزیابی برای دانش آموزان فراهم می شود.

13- ارزشیابی مستمر در جریان تدریس صورت می گیرد.

 14- در ارزشیابی علاوه بر دانستنیها به مهارت و نگرش ها نیز توجه می شود.

15- هر دانش آموز با خودش مقایسه می شود.

16- دانش آموزان به تولید مفاهیم می پردازند.

17- فرصت فکر کردن برایشان فراهم می شود.

 18- فرصت موافقت و مخالفت موضوعات فراهم می شود.

19- مهارتهای شناختی سطوح بالا مانند مهارت مشاهده تقویت می شود.

 20- زمینه برای مهارتهای اجتماعی، از طریق تبادل نظر در گروه فراهم می شود.

 21- دانش آموزان با درگیرشدن در فعالیتها به آموختن علم می پردازند.

 22- اجازه داده می شود دانش آموزان وسایل آموزش ساده را تهیه کنند.

 23- گردش علمی در فرایند تدریس برنامه ریزی می شود.

 24-  دانش آموزان براساس محتوای کتاب نحوه یادگیری را بررسی می نمایند.

/ 0 نظر / 5 بازدید