روش های نظارت آموزشی برعملکرد معلم در کلاس درس ××سایر روشها

روش نمایش تدریس 

 در این روش، راهنمای آموزشی یا متخصص آموزشی به عنوان معلم مهمان، الگویی از تدریس یا روش خاصی از کار با دانش آموزان را، که معلم یا تعدادی از معلمان درخواست کرده اند، به نمایش می گذارد. این کار ممکن است، به صورت فیلم آموزشی نیز انجام شود که پس از آن، راهنمای آموزشی باید جلسه ای برای توضیح و تفسیر رفتارهای به نمایش درآمده تشکیل دهد.

 روش تدریس مشترک

هم معلمان یک درس می توانند به اتفاق، طراحی، تدریس و ارزش یابی یک درس را انجام دهند و هم راهنمای آموزشی با یک معلم می توانند در مراحل مذکور همکاری کنند.

 روش کمک به معلمان برای استفاده از ابزار و وسایل کمک آموزشی

 کتاب های کمک درسی، منابع کمک آموزشی، مراکز یادگیری و مراکز تکنولوژی آموزشی همه  منابع معلمان و دانش آموزان برای آموزش و یادگیری مؤثرتر است. وظیفه ی راهنمای آموزشی، تشویق معلمان در استفاده از این منابع و معرفی مؤثرترین ابزار و راه های استفاده از آن ها به آنان است.

از شیوه های دیگر نظارت و راهنمای آموزشی، کمک به معلمان در حل مسئله و ارزش یابی صحیح دانش آموزان می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید