راههای ارتقاء مهارتهای معلمان---قسمت اول

١-choosing subject

ایجاد توانایی در انتخاب مطلب مناسب برای ارائه

2-prepring

ارائه ی طریق در زمینه ی آماده شدن قبل از کلاس

الف- تهیه طرح درس؛ابزار ولوازم اجرا

ب-آماده سازی کار افزارهای آموزشی ومهارتی

3-setting

توانمندی در زمینه ی شروع دلچسپ ؛گوارا ورغبت انگیز

الف- نیروی محرکه ای است برای آماده سازی یادگیرندگان

ب- سبب پایداری توجه یادگیرندگان به درس مورد نظر می شود

ج- عاملی برای تدریس خوب وموفقیت آمیز خواهد بود

4-explaning

مهارت در بیان ساده وقابل فهم

الف- پرهیز از تکلفهای بیانی وکلی گویی بی پشتوانه

ب- ایجاد زمینه برای درک زودتر وراحتتر مطالب

/ 0 نظر / 6 بازدید