پست های ارسال شده در مهر سال 1386

برنامه هاواولویتهای کاری ما در سال تحصیلی جاری

  اولویتهای کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی در سال تحصیلی ۸۷-۸۶۱-استمرار اشاعه ی شیوه های نوین ارزشیابی تحصیلی۲-کیفیت بخشی نظارت بر فعالیتهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 30 بازدید