ویژگیهای رویکرد سنتی در فرایند یاددهی – یادگیری

این ویژگیها در واقع آسیب هایی هستند که در فرایند یاددهی – یادگیری مدارس ما وجود دارند و باید به سمت ویژگیهای نوین تغییریابند.

1-معلم فعال است و مطالب را به طور کامل ارائه می دهد.

2- معلم راه حل ها و پاسخ را ارائه می دهد.

3- دانش آموزان فقط پاسخ ها را حفظ می کنند.

4- دانش آموزان به تنهایی یاد می گیرند.

 5- منبع یادگیری فقط کتاب است.

 6- ملاک یادگیری کسب نمره است.

7- رشد فرایندهای ساده ذهنی هدف است( شنیدن، حفظ کردن، نمره فراموشی).

 8- تکالیف بدون هدف و خسته کننده است.

 9- ارزشیابی از یادگیری بیشتر در محدوده دانستنیهااست.

 10- دانش آموزان از فعالیتهای خود و دیگران ارزشیابی نمی کنند.

11- ملاک یادگیری درارزشیابی بیشتردر مقایسه با دیگر دانش آموزان است.

12- دانش آموزان مفهوم آموزی می کنند.

 13- ارزشیابی پایانی بیشتر ملاک عمل است.

14- موضوعات آزمایشگاهی نیز به صورت تئوری و نوشتاری یادگرفته می شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید