افت تحصیلی-- تعریف

 افت تحصیلی نوعی کاهش عملکرد تحصیلیودرسیدانش آموزان از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب محسوب می شود. بهترین شاخص برای تعیین افت تحصیلی دانش آموزان؛ مقایسه و سنجش عملکرد تحصیلی آنان با میزان توان واستعداد بالقوه ی آنان است.

/ 0 نظر / 15 بازدید