هدف تربیت

هدف تربیت باید توسعه وگسترش ظرفیت درونی وقوه ی جذب وهضم محرکها

در کودک باشد ونه تحمیل وتزریق معلومات ومحفوظات به او

آماده سازی عاطفی ودرونی ؛بس عمیق تر ازپیام دهی واندرزگویی است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
روزعلي دهقان

باسمه تعالي اززحمات شمااستاد گرانقدر تشكرمينمايم