چگونگی استفاده از ارزشیابی مستمر (تکوینی) وفعالیتهای خارج از کلاس

مقالات برتر اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

موضوع  دومین مقاله:

چگونگی استفاده از ارزشیابی مستمر (تکوینی) وفعالیتهای خارج از کلاس در پرورش خلاقیت  دانش آموزان

ارائه دهنده ی مقاله:

فرزانه بهادرانی

قسمتهای مختلف مقاله:

چکیده - مقدمه -بیان مساله - فرضیه تحقیق - اهداف تحقیق - سئوالات تحقیق -

تعریف واژه های عملیاتی -سابقه تحقیق - یافته های تحقیق - نتایج تحقیق -

پیشنهادات -پی نوشت - فهرست منابع

صفحات مقاله:

١      ٢         ٣          ۴        ۵    ۶    ٧     ٨     ٩     ١٠ 

 ١١     ١٢      ١٣      ١۴       ١۵     ١۶     ١٧        ١٨        ١٩     ٢٠     

 ٢١      ٢٢

/ 0 نظر / 5 بازدید