آزمونهای عملکردی **قسمت سوم **اصول راهنما در ارزشیابی در فرانسه(۲)

30.gifدرصد نمره ای که برای هر مهارت در نظر گرفته می شودباید با زمان صرف شده توسط هر دانش آموز برای یادگیری آن مهارت در ارتباط باشد.

به عنوان مثال دانش آموزی که ۷۰درصد از وقت خود را صرف یادگیری تولید شفاهی زبان

می کندباید ازارزشیابی متناسب با این زمان برخوردار شود.

30.gifهنگام تهیه وتدوین اهداف یادگیری وراهکارهای ارزیابی؛ معلم بایدبه نیازهای شخصی دانش آموزان خود توجه نماید.

30.gifارزشیابی باید سبب افزایش مهارت ارتباطی وزبانی در دانش آموزان شود.

به عنوان مثال در فرانسه ؛ارزشیابی باید شامل مسائل فرهنگی وکلیه ی اجزاءبرنامه ی آموزشی باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید