باسمه تعالی

با عنايت به استقبال همکاران محترم ومعلمان گرامی از مباحث ارزشيابی مستمر

وآزمونهای عملکردی در نظر داريم از امروز دنباله ی مباحث مذکور را ارائه نماييم لذا بنا

بر ضرورت پيوستگی مطالب؛ ‌قسمت اول مربوط به ارزشيابی اصيل را ارائه واز

قسمتهای بعدی دنباله ی مطالب را که بر گرفته از ترجمه ی جديد ترين مقالات

خارجی در اين ارتباط می باشد را تقديم همکاران گرامی می نماييم.

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید