منبع علمی آموزش ارزشیابی توصیفی برای آموزش معلمان

به گزارش دفتر آموزش ابتدایی وزارت متبوع:

 منظور وحدت رویه و یکپارچه سازی محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت و جلسات و گردهمایی ها ی استانی و منطقه ای به زودی بسته آموزشی ویژه برنامه ارزش یابی کیفی توصیفی توسط تیم علمی پشتیبانی برنامه کیفی - توصیفی دفتر آموزش دبستان وزارت آموزش و پرورش تولید و منتشر خواهد شد   عناوین این بسته عبارت خواهند بود از :

*** مبانی فلسفی ونظری ارزشیابی کیفی -توصیفی

*** آزمونهای عملکردی

*** بهبود بادگیری با آزمونهای مدادی -کاغذی

*** مدیریت پوشه کار

*** مدیریت بازخورد

*** سنجش مشاهده ای،شیوه ای نو در ارزشیابی توصیفی

*** راهنمای ائین نامه ارزشیابی کیفی -توصیفی

*** دفتر مدیریت کلاسی

*** دفتر رویدادنگاری

 

/ 0 نظر / 8 بازدید