دلایل ضرورت ایفای نقشهای جدید برای مدیران-- 2

٢-مسائل ومشکلات اجتماعی وتحصیلی دانش آموزان:

جوامع بسته وهماهنگ گذشته با ساختار اجتماعی نسبتا پایدار وتغییرات طبیعی؛ به شهرهای بزرگ با گروهها وفرهنگهای مختلف وتغییرات سریع ارزشی؛ساختاری واجتماعی  تبدیل شده اند.در نتیجه مدرسه نیز از دانش آموزان ؛معلمان ؛کارکنان غیر هماهنگ متعلق به طبقات اجتماعی ؛فرهنگها وارزشهای گوناگون تشکیل شده است که هدایت  وهماهنگ کردن آنها وتامین نیازها وانتظارات متنوع آنان ؛توانایی وتخصص  ویژه ای را از مدیران می طلبد.

/ 0 نظر / 7 بازدید