ارزشیابی توصیفی چه چیزی نیست-- قسمت دوم

ارزشیابی توصیفی را نمی توان یک ارتقاء خود به خود نامید زیرادر ارتقاء خود به خود مکانیسم ذیل اتفاق می افتد:

١- دانش آموزان یک کلاس به شرط حضور فعال در کلاس و انجام فعالیتهای یادگیری همگی در سال بعد به پایه بالاتر ارتقاء می‌یابند بدون نیاز به اخذ آزمون یا هر ملاک دیگربرای تصمیم گیری در مورد ارتقاء آنها

٢-در ارزشیابی توصیفی ، معلم با ابزارهای متعدد به جمع آوری اطلاعات از دانش آموزان می پردازد وبرای قضاوت وتصمیم گیری در مورد آنها،این اطلاعات را ساماندهی می نماید.

3- در ارزشیابی توصیفی تنها حضور دانش اموز در مکلاس درس کفایت نمی کند بلکه وی در میذدان عمل ومشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری قرار دارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید