همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی شش (سایر عناوین ارسالی )

جهت ارائه به هیات علمی همایش **قسمت دوم

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیبرخوارصدیقه سادات میریاستثناییباغبهادرانپروانه فتاحیان باغبهادرانعصمت رهنمایابتداییشهرضازهره فتحیابتداییشهرضاالهه پایدارابتداییشهرضاافسانه صفاردانشجوناحیه 3رویا آشورابتداییباغبهادرانناهید عطاییراهنماییباغبهادرانفریبا پولادیمتوسطهباغبهادرانفاطمه جهاندار ناحیه 5الهه حیدریمتوسطهناحیه 5صغری کرباسیمتوسطهشهرضارضوان گلابیابتداییناحیه 3مینا طراویانادارهدهاقانمجتبی یزدانیمتوسطهناحیه 2مریم نظریراهنماییشاهین شهرزرین تاج موسویانابتداییناحیه 4فریبا هاشمیمتوسطهناحیه 1فاطمه نصراصفهانی نایینرحیم رضاپورمتوسطهنایینفاطمه صل علیمتوسطهناحیه 5صفورا یزدچیمتوسطه
/ 1 نظر / 5 بازدید

خانم فاطمه نصراصفهاني تبریک عرض میکنیم مبارک باشد