سوالات مسابقه علمی اینترنتی همکاران فرهنگی -- رشدتاریخ

12

کدام یک از افراد زیر در هنگام پادشاهی خشایارشا در مصر شورش کرد؟

الف) خبیش£

ب) اوجاهورسنه£

ج) مگابیز£

د) فرنداتس£

13

افراد کدام خاندان اهل تصوف حتی در هند هم به فعالیت سیاسی

 پرداخته و برخی از آنان در طرفداری از شاهزادگان هندی به قتل رسیده اند؟

الف) دراویدیه£

ب) حیدریه£

ج) نعمت الهی£

د) حروفیه£

14

تاریخ به عنوان واقعیتی برخاسته از حقیقت در اصل و اساس خویش مضمونی . . . . دارد.

الف) اعتقادی£

ب) فلسفی£

ج) انتزاعی£

د) پیمایشی£

15

در علم منطق گزاره ای را که در آن احتمال صدق و

 کذب وجود داشته باشد، چه می نامند؟

الف) خبر£

ب) مساله نما£

ج)مضاف£

د) درون داد£

16

اگر دانش آموزان پس ازگروه بندی، هر یک مسئول

یادگیری قسمتی از موضوع درس شوند تا در نهایت بعد از

 شرکت در گروه های تخصصی با مشارکت یکدیگر تمام موضوع

 را فراگیرند، از چه الگویی استفاده شده است؟

الف) پازل یا جورچین£

ب) کاوش مفاهیم£

ج) جیگ ساو£

د) الف و ج£

17

در همسان سازی روایات کهن ایرانی با اصول اعتقادی

دوران اسلامی «طبری» کدام پادشاه ایران باستان را به عنوان

 ذوالقرنین معرفی کرده و او را معاصر حضرت خضر می داند؟

الف) کوروش کبیر£

ب) منوچهر£

ج) اسکندر£

د) فریدون£

18

توسعه ی ساختمان ایوان طاق دار و ساخت گنبد بر روی سکنج ها

 دو عنصری بود که در زمان سلسله ی . . . . به معماری ایرانی افزوده شد؟

الف) ساسانیان£

ب) سلجوقیان£

ج) اشکانیان£

/ 0 نظر / 5 بازدید