ساختار ارزشیابی در مدیریت مدرسه محوری

این ساختار شامل مسوول ارزشیابی است که به کمک همکاران خود یعنی متصدیان ارزشیابی وشوراهای ارزشیابی ؛کار ارزشیابی از مدرسه را انجام می دهند.

برخی از این شورا ها عبارتند از:

١- شورای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

٢-شورای ارزشیابی مدیریت

٣- شورای ارزشیابی معلمان

۴- شورای ارزشیابی برنامه ی درسی

۵- شورای ارزشیابی طرحها وفعالیتها

/ 0 نظر / 3 بازدید