تنوع روشها وابزار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی--- زینت طوطیان

در این تحقیق به معرفی انواع ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی که عبارتند از : ( ارزشیابی مستمر پوشه کارنما پروژه آزمون عملکردی ) پرداخته ام و در پایان هر روش راهکارهای اجرایی ارائه گردیده است زیرا معتقدم قبل از آنکه معلم درطراحی یک سیستم ارزشیابی معتبر بکوشد ، باید شیوه آموزش خود را اصلاح کندوشیوه آموزش او باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1 -  آموزش باید با پژوهش همراه باشد .

2 -  آموزش باید سعی در تلفیق دانش داشته باشد .

3 -  زندگی گروهی فرد را اصل قرار دهد .

4 -  افراد را به یک فراگیر مادام العمر تبدیل کند .

5 -  ارزشیابی ارزشی بیش از موفقیت در جلسه امتحان داشته باشد .


مقدمه :

    در نظام تعلیم و تربیت پویا باید رویکرد های جدیدرا در ارزشیابی معرفی و با روی آوردن به آموزش معتبر ، ارزشیابی معتبر را ترویج کرد . در شرایط کنونی در جهان گروهها، بخشها و انجمن های متفاوتی در صدد اصلاح این نظام برآمده و توجه خاصی به ارزشیابی رشد دهنده ، پویا و مستمر نموده اند . تاریخچه نظام تعلیم و تربیت تطبیقی نشان می دهد که تحول بسیاری از کشورها از نظام ارزشیابی آغاز و به دیگر موارد سرایت کرده است . از جمله اهمیت به حیطه نگرش و عواطف فراگیران است که باید شیوه های متنوع و کاربردی را در سنجش و ارزشیابی دانش آموزان فراهم ساخت .

    یادگیری براساس همیاری و مشارکت آرمانی است که در طول قرن گذشته ذهن کارشناسان و نهادهای رسمی تعلیم و تربیت جهانی را به خود مشغول نموده است . در آغاز قرن بیستم جان دیویی معلمان را برای بررسی وحل مسئله
دانش آموزان در قالب گروه و تیمهای دانش آموزی ترغیب می نمود و در پایان این قرن سازمان یونسکو چهار شاخصه را به عنوان محورهای آموزش وپرورش برای سده بیست و یکم بیان می دارد :

«یادگیری برای دانستن ، یادگیری برای انجام دادن ، یادگیری برای باهم زیستن و یادگیری برای زیستن »

یادگیری برای باهم زیستن از طریق ایجاد توان درک دیگران و احترام به ارزشهای جمعی و تفاهم دو جانبه ، بخش ارزشمند « فرآیند یاد دهی یادگیری » و از نمودهای ارزشیابی های مستمر و فعالیتهای کارگاهی و آزمونهای عملکرد است که با استفاده از تکنیک های مختلف نظیر « تهیه گزارش های کتبی یا شفاهی ، ارائه کنفرانس ، اجرای طرحهای تحقیقی ، مصاحبه ، چک لیست ( فهرست مشاهده ) ، پرسشهای تدریجی ، اجرای آزمون های کوتاه ( کوئیز) ، روشهای خود سنجی پوشه کار ، واحد کار ( پروژه ) و  .... تحقق می یابد .

در این مقاله سعی کرده ام ابتدا تعریف مشخصی از ارزشیابی داشته باشم سپس تنوع روشها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی مورد بحث قرار گیرد و در هر روش ارزشیابی راهکارهایی ارائه شده است در پایان نتیجه گیری کلی وپیشنهاداتی ارائه شده است .


فصل اول

بیان مسئله و ضرورت پژوهش  

    به عنوان معلم باید باور داشته باشیم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد  به شرط آنکه ما آن ابزار سنتی را که بدون توجه به تفاوتهای فردی ، به دنبال یافتن نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که تواناییهای او را شناسایی کند ، به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و براساس این باور عمل کند که آموزش و ارزشیابی فرآیند هایی در هم تنیده اندو اگر آموزش فرآیندی است که حداقل به اندازه ی دوران دانش آموزی زمان براست ، ارزشیابی هم به همین طول زمان نیاز دارد نمی توان وظیفه ارزشیابی را به پایان هر دوره آموزشی و زمان چند ساعته محدود کرد زیرا اضطراب و ترس از ندانستن و نتوانستن تمام توان او را سلب می کند و حاصلی جز یاد آوری نقاط ضعف ندارد ارزشیابی باید فرهنگ موفقیت را در کلاس ما حاکم کند و این تفکر باید در ضمیر نهان همه ی ما
معلم ها نهادینه شود .

از دیگر موارد ضرورت پژوهش می توان موارد ذیل را نام برد :

* وجود پدیده کودک آزاری در اثر توجه بیش از حد به نمره 20 و تحت فشار قرار دادن کودک

* هدف شدن امتحان و توجه به مطالب حفظی و حافظه پروری کودکان

*ناکار آمدی مقیاس های کمی برای ارزیابی تغییرات کیفی درشخصیت دانش آموزان

* بی توجهی به سایر ابعاد شخصیتی دانش آموز و توجه صرف به بعد ذهنی

اهداف تحقیق

هدف کلی : تنوع روشها و ابزارهای اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی و ارائه راهکارهایی جهت استفاده از انواع ارزشیابی ها

اهداف جزیی :

·  کشف راهکارهای متناسب با رشد هر دانش آموز تا او بتواند از مرز کنونی تواناییهایش فراتر رود .

·  هدایت مداوم یادگیری دانش آموزان براساس تواناییهایشان به سمت تحقق انتظارت آموزشی و پرورشی

·  ارائه ی بازخورد لازم به دانش آموزان در مورد فعالیتها و کوشش های آموزشی و پرورشی به منظور ایجاد توجه لازم و افزایش علاقه به فعالیتهای در آنان

·  تاکید بر اهداف آموزش وپرورش از طریق توجه به فرآیند یادگیری به جای تاکید بر محتوا

·  بررسی روشهای تدریس معلم و کیفیت یادگیری دانش آموز، راهنمایی او و اصلاح فرآیند آموزش و یادگیری

روش مطالعه :

در این مطالعه از روش کتابخانه ای استفاده شده است در رابطه با موضوع مقاله از منابع مختلف و تجربیات خود داده هایی جمع آوری شده و از منابع زیر جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است :

1 کتاب ، مجله و روزنامه

2 دایره المعارف

3 همکاران و دیگر کارکنان مدرسه

4 بازدید از کلاسها و مدارس

5 -  افراد متخصص در زمینه مورد نظر

6 -  چکیده تحقیقات و مقالات

تعریف واژگان :

1 ارزشیابی : [1]

    ارزشیابی ، تفسیر اطلاعات جمع آوری شده ازطریق سنجش است که در آن اطلاعات حاصل یا ملاکهای از پیش تعریف شده ( معمولاً هدفهای آموزشی درس یا دوره ) مقایسه می شود تا در باره یادگیری دانش آموزان قضاوت و تصمیم گیری به عمل آید . ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش وپرورش است که براساس آن اطلاعات لازم در مورد یادگیری یا آموخته های دانش آموز جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود .( پژوهشنامه ی آموزشی ش 11- دی 80 ص 2)

2 – ارزشیابی مستمر :

    ارزشیابی مستمر از مناسب ترین روشها برای جمع آوری اطلاعات در مورد فرآیند یاددهی یادگیری است و ازطریق این نوع ارزشیابی ها تلاش فکری و عملی دانش آموزان در جهت کسب نتایج یادگیری ، ثبت ، ضبط و نگهداری
 می شود و در پایان به مجموع این تلاشها ارزشی داده می شود که در تعیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سهم مشخصی را خواهد داشت .

/ 0 نظر / 46 بازدید