سوالات مسابقه علمی اینترنتی همکاران فرهنگی -- تربیت بدنی متوسطه

4

لازم است همراه با منابع گیاهی آهن از کدام

 یک از موارد زیر تغذیه نمود؟

الف) مرکبات£

ب) کنسرو تن ماهی£

ج) سیب زمینی شیرین£

د) لبنیات£

5

بازی های اکتشافی جز کدام یک از سطوح بازی می باشند؟

الف) سطح یک (ساده)£

ب) سطح دو (پیچیده)£

ج) سطح سه (هدایت شونده)£

د) سطح چهار (رسمی) £

6

بازی های کدام سطح شامل استفاده از دو یا چند

 مهارن حرکتی و مفاهیم حرکتی هستند؟

الف) سطح یک (ساده)£

ب) سطح دو (پیچیده)£

ج) سطح سه (هدایت شونده)£

د) سطح چهار (رسمی) £

7

کدامیک از بازی های زیر در سطح سه قرار می گیرند؟

الف) بازی رقابتی ساده£

ب)ورزش های راکتی£

ج)بازی بستکتبال در یک نیمه ی زمینی£

د) بازی اکتشافی£

8

در عنصر تدریس موثر در تربیت بدنی کدامند؟

الف) اشتیاق دانش آموزان ، توجه والدین£

ب) اشتیاق به کار معلم و امکانات ورزشی£

ج) اشتیاق به کار معلم و اشتیاق دانش آموزان£

د) اشتیاق به کار معلم و ارائه بازخورد£

9

مهم ترین عنصر برنامه ی غذایی مقوی کدام یک از موارد زیر است؟

الف) پروتئین ها£

ب) ویتامین ها£

ج) چربی ها£

د) آب£

10

در یک برنامه ی غذایی مقوی برای ورزشکاران اندازه

 مصرف کربوهیدرات ها چند درصد کالری روزانه است؟

الف) 20 تا 25 درصد£

ب) 30 تا 45 درصد£

ج) 55 تا 60 درصد£

د) 65 تا 75 درصد£

11

چند درصد از گنجایش عضلات اسکلتی را آب تشکیل می دهد؟

الف) 5 درصد£

ب) 65 درصد£

ج) 70 درصد£

د) بیش از 75 درصد

/ 0 نظر / 9 بازدید