موانع ومشکلات ارزشیابی مستمر--- محمدعلی تصدیقی

نتایج ارزشیابی ها منبع تصمیم گیری قرار نمی گیرند و عوامل متعددی از قبیل روش های نا مناسب اجرایی و فقدان افراد متخصص ارزشیابی آموزشی ، واقعیت فوق را قوت می بخشند .

هدف ارزشیابی در نظام آموزشی مقایسه وضع موجود آموزشی با وضع مطلوب آن است تا با مشخص شدن کاستی ها ، تصمیمات لازم در مورد آنها اتخاذ شود . در این مقاله پس از تعاریف و مفاهیم ارزشیابی واهداف آن به این نکته ی مهم اشاره شده است که از ویژگی های ارزشیابی ، تصمیم گیری در جهت بهبود برنامه ی مورد نظر ، وسیله بودن ارزشیابی و استمرار آن است .

سپس انواع ارزشیابی از نظر زمان و هدف بیان شده است در این تقسیم بندی یکی از انواع ارزشیابی که همواره ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است . ارزشیابی مستمر است که متاسفانه معلمان کمتر به آن توجه می کنند از اهداف این مقاله ی تحقیقی آن است که بستر تغییر و تحولی بنیادین و فرهنگی را در ارزشیابی آموزشی به ویژه ارزشیابی مستمر مهیا کند .

ارزشیابی مستمر که با عناوین دیگری از قبیل ارزشیابی تکوینی ، ارزشیابی مرحله ای ، ارزشیابی بازخورد ، ارزشیابی فرآیند و نظایر آن مشابهت دارد ، بخش جدایی ناپذیری از فرآیند یاددهی یادگیری است که منجر به بهبود ورفع مشکلات فرآیند مذکور می شود . علاوه بر این در افزایش کیفیت و اثر بخشی آموخته ها ، کاهش اضطراب امتحانی ، توجه به تفاوت های فردی و غیر موثر است .

ساختار ارزشیابی  آموزشی به ویژه ارزشیابی مستمر در نظام آموزشی ایران با موانع و مشکلاتی روبه رو است برخی از مهم ترین مشکلاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است عبارتند از : فقدان فرهنگ ارزشیابی مستمر ، اهمیت دادن به ارزشیابی پایانی حجم زیاد دروس و استاندارد نبودن جمعیت کلاس ها ، کمبود امکانات و فضای آموزشی ، عدم تناسب تشکیلات و آیین نامه های ارزشیابی باشیوه های نوین ارزشیابی ، فقدان دوره های آموزش ضمن خدمت در زمینه ی ارزشیابی ، توجه به کمیت و ......

برای رفع مشکلات مذکور در این مقاله راهکارهایی ارائه شده که با برنامه ریزی های کوتاه مدت و دراز مدت بستر تغییر و تحولی بنیادی را در نظام ارزشیابی مستمر ایجاد خواهد کرد . برخی از این راهکارها عبارتند از ایجاد فرهنگ ارزشیابی و ارزشیابی مستمر در معلمان ، کاهش اعتبار ارزشیابی پایانی ، کاهش حجم دروس در برنامه ریزی درسی ، رعایت استانداردهای بین المللی در جمعیت کلاس ها ، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای برگزاری ارزشیابی مستمر ، تغییر و تحول در ساختار ، تشکیلات و آیین نامه های ارزشیابی آموزشی با تاکید بر ارزشیابی مستمر ، توجه جدی به آموزش های ضمن خدمت معلمان در زمینه ی ارزشیابی مستمر ، توجه به کیفیت و اثر بخشی فرآیند یاددهی یادگیری و  .....

مقدمه

الف طرح مسئله

سازمان های آموزشی جهت تحقق اهداف به ارزشیابی [1]برنامه های خود نیاز مبرمی دارند تا معلوم شود که اقدامات و عملیات انجام شده تا چه حد با ملاک ها و موازین پیش بینی شده تطابق دارند . امروزه ارزشیابی در سازمان های آموزشی بازوانی قوی برای مدیران و معلمان است که به کمک آن ها می توان در مورد قطع ، ادامه ، اصلاح یا تعدیل و توسعه برنامه های آموزشی و درسی تصمیم گیری نمود ( تصدیقی 1367 ص 95)

زیر بنای مشکلات و مسائل نظام آموزشی ایران ، ضعف یا فقدان ارزشیابی مطلوب و عدم توجه به اصول ارزشیابی است . ارزشیابی ها منبع تصمیم گیری قرار نمی گیرند ومفهوم ارزشیابی جایگاه علمی و واقعی خود را به دست نیاورده است هنوز ارزشیابی در نظام آموزشی به خاطر سابقه ی فرهنگی و تاریخی ، مترادف بازرسی [2]، مچ گیری و تفتیش تصور می شود و عوامل متعددی از قبیل روش های نامناسب اجرایی و فقدان افراد متخصص ارزشیابی آموزشی ، متاسفانه این تصور را قوت می بخشد به طوری که ترس و واهمه از ارزشیابی و مقاومت در برابر آن همواره از مسائل و مشکلات مبتلا به نظام آموزشی به شمار می رود .

از طرف دیگر ، ارزشیابی میزان موفقیت هدف ها را نشان می دهد و به طور مستمر و مداوم برنامه های آموزشی را می سنجد ، بنابر این اگر برنامه های آموزشی و درسی و فرآیند یاددهی یادگیری دائماً در حال ارزشیابی نباشند ، آموزش وپرورش حال پویایی خود را از دست می دهد و حالتی ایستا به خود می گیرد . زیرا معایب و محاسن آن مشخص نمی شود وچنین موقعیتی با روح آموزش وپرورش سازگار نیست ( تصدیقی 1371 صص 2 و3)

به طور کلی هدف ارزشیابی آن است که میزان نزدیکی به نتیجه ی مورد نظر را نشان دهد و همچنین روشن نماید که تغییرهای ناشی از اجرا، تاچه حد در نیل به هدف های مطلوب موثر واقع گردیده است . به عبارت دیگر در ارزشیابی منظور آن است که روشن شود آیا موضوع مورد نظر مطابق با طرحی که برای اجرای آن تنظیم یافته ، انجام گرفته است یا نه ، در صورتیکه نتایج عملیات از مسیری که نیل به هدف های مطلوب را تامین کند منحرف شده باشد بایدبتوان اقدماتی در جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار این قبیل انحرافات انجام داد به زبان ساده تر مقصود از ارزشیابی این است که دریابیم در ابتدا کجا بوده ایم ؟ مطلوب ما چیست ؟ و در این راه تا کجا پیش رفته ایم و همچنین چه طرق و وسایل مفید تری برای نیل به اهداف مور نظر وجود دارد ؟

هدف ارزشیابی روشن نمودن خطاها ، انحراف ها و معایب و محاسن برنامه است وکسب اطلاعات بیشتر که به نوبه ی خود بتواند در اخذ تصمیمات مربوط به برنامه ها موثر باشد در این صورت است که با کشف راه حل های سودمند دست اندارکاران نظام آموزشی را در راه رسیدن به اهداف یاری می بخشد .

 ارزشیابی در سازمان های آموزشی در مقایسه با سایر سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا آموزش وپرورش فرآیندی غیر قابل کنترل است و ارزشیابی از آن کار بسیار مشکل و ظریفی می باشد مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی مکانی است که اهداف نظام آموزشی در آن محقق می شود بنابراین ارزشیابی از کلیه ی ارکان و پدیده های آن به ویژه فرآیند یاددهی یادگیری از اهمیت خاصی برخوردار است طرح مدرسه محوری [3] که به تازگی در نظام آموزشی ایران مطرح شده است . تاکید بر اهمیت همین مطلب است در این طرح که با مفاهیم تفویض اختیار بیشتر ، تمرکز زدایی ، مشارکت و نظایر آن همراه است ، مدرسه و تمامی ارکان و برنامه های آن باید به طور مستمر مورد ارزشیابی قرار گیرد . ( تصدیقی 1382 صص 18 و 19)

ارزشیابی آموزشی [4]روشی برای مقایسه ی وضع موجود با وضع مطلوب ، ابزاری موثر و مفید برای کارایی نظام آموزشی است . معلمان باید به عنوان مدیران کلاس های درس برای تصمیم گیری های آموزشی و درسی در کلاس از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی [5]در جریان بهبود فعالیت های یادگیری دانش آموزان بهره ها ببرند . البته ارزشیابی فرآیندی مستمر و دایمی است و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همانند دیگر ارکان آموزش وپرورش [6] اگر از ارزشیابی های مکرر بی بهره باشد . مشکلات زیادی را دامن گیر جامعه تعلیم و تربیت خواهد کرد ( تصدیقی 1380 ص 212)

ب اهداف

توجه  و روی آوری به ارزشیابی مستمر در نظام آموزشی و توسعه و تحول آن همواره چنین اهدافی را دنبال خواهد کرد :

1 -  تغییر و تحول بنیادی نظام ارزشیابی در آموزش وپرورش

2 - تغییر و تحول بنیادی در ساختار و قوانین مربوط به ارزشیابی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

3 - تغییر و تحول بنیادی در سیستم ارزشیابی مستمر

4 -  تغییر و تحول بنیادی در طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی

5 - تغییر و تحول بنیادی در فرآیند یاددهی یادگیری

    تحقق اهداف فوق زمینه را برای همگام شدن نظام ارزشیابی آموزشی با تحولات جهانی آموزش وپرورش تسهیل خواهد کرد و آموزش وپرورش کشور را پویایی تازه ای خواهد بخشید .


 

پ پیشینه ی نظری

تعریف ارزشیابی

اولین تعریف رسمی ارزشیابی به نام رالف تایلر [7] ثبت شده است وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف های آموزشی مطلوب مورد نظر می داند ( کیامنش 1373 ص 8)

کرانباخ [8] ارزشیابی را جمع آوری و استفاده از اطلاعات جهت
 تصمیم گیری در مورد یک برنامه ی آموزشی می داند ( کرانباخ 1963، 672) به عقیده ی او تعیین موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های آموزشی فقط از طریق
جمع آوری اطلاعات در موقعیت های واقعی ، یاددهی
یادگیری امکان پذیر است و هرگونه تصمیم گیری در مورد برنامه ی آموزشی باید براساس اطلاعات جمع آوری شده صورت گیرد .

بی بای [9] درتعریف ارزشیابی می نویسد . ارزشیابی فرآیند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی است که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشمداشت به اقدامی معین بینجامد ( ولف 1371 ص 10) در این تعریف منظور از عبارت اقدامی معین ، اتخاذ تصمیم مناسب جهت بهبود برنامه است . از نظر ملکم پرووس [10] ارزیابی عبارت است از فراگرد :

الف توافق در باره ی استانداردهای برنامه

ب تعیین اینکه آیا تفاوتی میان بعضی از جنبه های برنامه و استانداردهای مورد نظر برای آنها وجود دارد .

    ج استفاده از اطلاعات یاد شده مربوط به تفاوت های مذکور برای مشخص کردن نارسایی های برنامه ( بولا 1362 ص 8)

مایکل اسکریون [11] ارزیابی را به مثابه تصمیم گیری قلمداد می کند و معتقد است که نقش ارزیاب آن است که اطلاعات به دست آمده را در یک کلمه ی خوب باید خلاصه کند ( کیامنش 1363 ص 5)

/ 2 نظر / 211 بازدید
آذر قربانی

سلام وقتتون بخیر مقاله مفید و کاملی بود با اجازه ی شما می خواستم از مطالبتون برای پایان نامه استفاده کنم موضوع من بررسی علل عدم تمایل معلمان به استفاده از ارزشیابی مستمر است از شما خواهش داشتم اگر امکانش هست لیست منابعی رو که استفاده کردید ایمیل کنید . با تشکر

حبیب گودرزی -ایذه

دست مريزاد - عالي بود