نقش ارزشیابی تکوینی (مستمر) در کاهش اضطراب امتحان

اگر اهداف کلی ارزشیابی (امتحان ) در نظر گرفته نشود؛می تواند با حالات هیجانی ناخوشایندی مانند اضطراب همراه باشد.

دانش آموز مضطرب در جلسه ی امتحان احساس می کند که ذهنش خالی شده وهرچه آموخته فراموش کرده است؛در نتیجه به سوالات پاسخ بی ربط ونادرست وناقص می دهد.

برای پیشگیری از این مشکل می توان توجه بیشتری به ارزشیابی های تکوینی طول سال تحصیلی داشت زیرا از این طریق از حجیم شدن مطالب آموخته شده تا زمان ارزشیابی پایانی جلوگیری شده؛میزان شکستها واضطرابها  کاهش یافته وانگیزه ورغبت در دانش آموزان افزایش می یابد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید