ارزشیابی مستمر(تکوینی)

مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر(ارزشیابی تکوینی)**قسمت اول

 از ارزشیابی مستمر  به عنوان ارز شیابی پویا وسازنده یاد می شود به شرط آن که این ارز شیابی را به مفهوم واقعی آن  به کار بریم.نکته ی مهمی که باید در این رابطه اشاره نمود این مطلب است که معنی کلمه (مستمر) به مفهوم امتحان مکرر از دانش آموزان گرفتن و آنان را در وادی پر از تنش واضطراب ناشی از این آزمونهای پی درپی رها کردن نیست چرا که این روش با چیدمان هدفی ارزشیابی مستمر بسیار فاصله دارد.

دراین مقوله برآنیم تا همکاران محترم را با مفهوم واقعی ارزشیابی مستمر آشنا سازیم

تعاریف ارزشیابی مستمر

*ارزشیابی مستمر به معنای اجرای مستمر ارزشیابی تکوینی با توجه به شاخص های آن در کلاس درس است.

*آنچه عمدتا به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشیابی یعنی برنامه یا روش آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد ارزشیابی تکوینی (مستمر) نام دارد.

*نوعی ارز شیابی که در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده در طول سال تحصیلی ودر فعالیت مکرر به صورت روزانه -هفتگی ویا ماهانه انجام می شود ارزشیابی مستمر نامیده می شود.

*.....                                                            این بحث ادامه خواهد داشت

موسوی زاهد

 

/ 0 نظر / 22 بازدید