برنامه هماهنگ استانی پایه های اول ودوم راهنمایی تحصیلی اصفهان

چهارشنبه ۹/۳/۸۶     زبان انگلیسی          دوم راهنمایی تحصیلی     ۱۰صبح

یکشنبه ۲۰/۳/۸۶      جغرافی                    اول راهنمایی تحصیلی       ۱۰صبح

امتحان غائبین موجه دودرس مذکور:

شنبه ۲۶/۳/۸۶   ۹ صبح

/ 1 نظر / 5 بازدید