همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی دو(ارزشیابی از فعالیت های گروهی)جهت ارائه به هیات

علمی همایش

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیتیران و کرونزهرا مظاهریراهنماییتیران و کرونرضوان شریف پورراهنماییتیران و کرونمحبوبه فداییابتداییتیران و کرونبنفشه احمدیانراهنماییناحیه 3 فرزانه ادیبیابتداییناحیه 3فریده سجادی نایینزهرا نظری محمدی کوهپایهاکبر جعفریمتوسطهسمیرممهناز بهرامیانراهنماییکاشاناکرم سادات بهشتیانراهنماییکاشانمهین دلاوریانراهنماییجرقویه علیارضا منصوریابتداییشهرضامریم رضازادهراهنمایی
/ 0 نظر / 7 بازدید