آشنایی کاربردی سیستم مکانیزه دوره عمو می×آخرین قسمت گزارش سازی

آشنایی با قسمت های مختلف شرایط انتخاب : Rf ( refer ) :عددی است و می توان اعداد صفر تا 98 را در این ستون وارد نمود . نکات مهم در مورد Rf ها 1-  خالی بودن ستون نمایانگر آن است که شرط مربوطه برای انتخاب ، رکوردهای پرونده ورودی می باشد .2-  ورود عددی غیر از صفر در ستون ، نمایانگر آن است که شرط مربوطه برای نمایش یا عدم نمایش یک ستون در ساختمان گزارش می باشد و عدد Rf در ستون C  ساختمان گزارش برای ستون اطلاعاتی مربوطه باید قید شود . 3-  شرایط انتخاب باید به ترتیب Rf ها باشد . یعنی ابتدا شرایط با Rf=0  و سپس شرایط با Rf=1 و ... وارد شوند . 4-  در صورتی که ترتیب Rf ها رعایت نشده باشد ، هنگام خروج از تعیین مشخصات گزارش ، یکی از پیغام های زیر صادر میشود :-        rf در شرایط انتخاب ، خارج از ترتیب است .-        شرایط Rf=0 در ساختمان گزارش استفاده نشده است . L ( Level ) :عددی است و می توان از یک تا 9 را در این ستون وارد نمود .این عدد بیانگر گروه بندی شرطهای تعیین شده در یک Rf مشخص می باشد . شماره ی سطح (L) هر Rf باید از یک شروع شود و به ترتیب و سریال باشد . در صورت عدم رعایت مورد فوق ، یکی از پیام های زیر توسط سیستم صادر می گردد : -        در شرایط انتخاب Rf=0 ، Level خارج از ترتیب است .-        در شرایط انتخاب Rf=0 ، Level باید از 2 شروع شود . عنوان اطلاعات : با انتقال مکان نما در این ستون و زدن کلید Enter ، جدولی از کلیه ی عناوین اطلاعاتی موجود در پرونده های ورودی ( تعیین شده در قسمت مشخصات گزارش ) باز می شود که در بالای آن پیغام (( لطفا ستون های شرط را مشخص کنید ) قرار دارد . برای واضح شدن مورد فوق به جدول ذیل توجه کنید :

لطفا ستون های شرط را مشخص کنید .FJنام فیلدLN1 منطقه251 مدرسه391 سال81 پایه71 کلاس51 ردیف3  0000000 

اعمال کلید در عناوین جدول :Enter :با انتقال مکان نما روی عنوان اطلاعاتی مورد نظر و فشار دادن کلید   8 عنوان مذکور انتخاب و شرح آن در ستون ( عنوان اطلاعات ) ثبت می گردد . به همراه شرح فوق ، عددی یک رقمی در ستون L و علامت (=) در ستون شرط ثبت می شود . Ctrl+ Enter :فشار دادن کلیدهای مذکور روی ستون های تکرار پذیر ، باعث انتخاب
شماره ی آرگومان (
Arg ) اطلاع مربوطه می گردد و می توان روی شماره ی آرگومان ستون های تکرار پذیر ، شرایطی را اعمال نمود . ESC :با فشار روی این کلید جدول ظاهر شده محو می شود .مقدار : به دو روش می توان مقدار اطلاعاتی را که باید شرط در مورد آن اعمال گردد ، در این ستون وارد نمود : ( با توجه به نوع داده ها )1-مستقیم : دریافت از صفحه کلید2-انتقال از جدول : با زدن کلید Space Bar و انتخاب از جدولی که نمایش داده می شود توسط انتقال به ردیف مورد نظر با مکان نما و زدن کلید   8تذکر :با کلید F9  می توان به طور مستقیم ، اطلاعات را از جدول انتقال داده به این صورت که کاربر کد مورد نظر خور را وارد می کند و شرح مربوط به کد به طور اتوماتیک استخراج و در مقابل کد قرار می گیرد .آشنایی با تعدادی از جداول داده ها 1-منطقه :

کدنام منطقه1700سازمان استان اصفهان1701اصفهان ناحیه 11702اصفهان ناحیه 200000000000000
/ 0 نظر / 6 بازدید