انواع ارزشیابی -- معصومه حسینایی

ضرورت و اهمیت تحقیق

فعالیتهای آموزشی هر کشور را می توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست ( کافمن و هرمن ) هدف اصلی این سرمایه گذاری ، توسعه انسانی است . به عبارت دیگر هدف فعالیتهای آموزشی ، رشد ، آگاهی و تواناییهای
بالقوه ی انسان است وچون نظام آموزشی هر کشور از نظر نیروی انسانی بالاترین نسبت رادر میان سازمانهای دولتی دارد یکی از پیچیده ترین زیر نظامهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است وچون تعداد قابل توجهی از افراد کشور به عنوان یادگیرنده ، یاد دهنده
به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی با فعالیتهای یاددهی و یادگیری سروکار دارند . ارزشیابی می تواند نقش موثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد در این میان معلمان در ارزشیابی نقش بسزایی را ایفا می کنند با توجه به اینکه مهمترین فرآیند نظام آموزشی فرایند یاددهی ، یادگیری است . ارزیابی این فرآیند موجب می شود که روشهای مناسب یاددهی -  یادگیری با توجه به شرایط یادگیرندگان و نیز با در نظر گرفتن هدفهای آموزشی تشخیص داده شود به نقل از هارلن « ارزشیابی همیشه بخشی از تدریس بوده است زیرا دخالت آموزگار و کنش متقابل آموزگار و دانش آموزان وقتی موثر است که آموزگار بداند کودکان در روند رشد ایده ها و مهارتهایشان در کجا قرار دارند » با توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت که ارزشیابی به عنوان مهم ترین بخش در فرآیند آموزش ، از این جهت قابل توجه است که آینه ی تمام نمای همه زحماتی است که یادگیرنده وعوامل یاددهنده برای رسیدن به اهداف آموزشی متحمل می شوند و نشان
دهنده ی میزان پیشرفت دانش آموز و میزان توانایی ها و موفقیت معلم است .

اهداف تحقیق

هدف کلی : آشنایی با انواع ارزشیابی و کاربرد آنها

اهداف ویژه :

1 آشنایی با ارزشیابی تکوینی ( مستمر ) و ویژگیها و نقش آن در فرآیند آموزش

2 شناخت جایگاه ارزشیابی در برنامه ی درسی

3 -  شناخت ویژگیهای ارزشیابی مناسب

4 -  شناخت ویژگیهای ارزشیابی سنتی وجدید

5 آشنایی با ارزشیابی تشخیصی و کاربرد آن

6 آشنایی با ارزشیابی پایانی و کاربرد آن

7 -  آشنایی با ارزشیابی ترکیبی و کاربرد آن

تعریف اصطلاحات

1 ارزشیابی[1] : فرآیند نظام دار برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات به این منظور که تعیین شود آیا به هدفهای مورد نظر رسیده ایم یا نه وبه چه اندازه(گی-1991)

* در حال حاضر مفهوم ارزشیابی با قضاوت کردن[2]  در باره ارزش[3] یا شایستگی[4] پدیده های آموزشی مترادف است در اینجا منظور از ارزش آن است که برنامه مورد ارزیابی تا چه اندازه نیاز معینی را برآورده می کند و همچنین منظور از شایستگی نظام ( برنامه ) کیفیت آن است . منظور از روش ارزیابی چگونگی گردآوری
داده ها ، تنظیم و تلخیص و تحلیل آنهاست (بازرگان
1380 )

* فرآیند جمع آوری اطلاعات  از آموخته های دانش آموزان و قضاوت در مورد حدود آموخته ها را ارزشیابی گویند ( مولفان علوم ابتدایی سوم 1381)

* ارزشیابی فرایندی عینی است که براساس آن در باره ی تمامی فعالیت های انجام شده ( تدریس ، یادگیری ، سنجش و  ...) اطلاعاتی جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود تا مبنایی برای قضاوت در مورد اثر بخشی فرآیند آموزش فراهم گردد . بدین سان براسا س نتایج ارزشیابی و در جهت بهبود کیفی آموزش تصمیم گیری می شود .

    2 -  سنجش[5] : زمانی که در اندازه گیری به جای آزمون یا علاوه بر آن وسایل یادگیری به کار می رود به آن سنجش گویند . اصطلاح سنجش معمولاً به مجموعه  کاملی از اطلاعات که توسط معلمان در باره ی دانش آموزان جمع آوری و دسته بندی می شود اشاره دارد که از طریق مشاهده یا مبادله ی کلامی و یا از طریق دادن تکالیف و گزارش های کتبی بدست آورد . (سیف 1376)

* سنجش  به عنوان گرد آوری اطلاعات در باره پیشرفت تحصیلی و بازخورد دادن به آنان به منظور آگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف یادگیری خود و تلاش در جهت بهبود آن ، بیشترین تاثیر را بر یادگیری دانش آموزان می گذارد .

3- آزمون[6]  : معمول ترین وسیله اندازه گیری ویژگیها یا صفات روانی را آزمون گویند . انواع آزمون یا تست ها امکان اندازه گیری ویژگیهای روانی را به صورت غیر مستقیم فراهم می کند . منظور از اندازه گیری [7]  نیز فرآیندی است که تعیین می کند یک شخص یا یک شئی چه مقدار از یک صفت یا ویژگی برخوردار است. ( گی 1991)

تاریخچه ارزشیابی

     از گذشته های بسیار دور تاکنون ، افرادی که با تدریس و آموزش سروکار داشته اند برای پی بردن به میزان موفقیت فراگیران خود از مطالب و محتوای آموزشی داده شده ، به صورت های مختلف از ارزشیابی استفاده کرده اند . اجرای آزمون خدمات اجتماعی از سه هزار سال پیش در چین آغاز شد . در این زمان یکی از امپراطوران تصمیم گرفت شایستگی ماموران خود را بسنجد از آن پس کسانی  به مشاغل دولتی منصوب می شدند که نمره های خوبی در موسیقی ، سوار کاری ، حقوق مدنی ، نویسندگی اصول کنفیسون و آگاهی از تشریفات می گرفتند . بر
پایه ی منابع تاریخی در ایران در زمان شاپور ، پادشاه ساسانی در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی ، مجالس آزمایش و امتحان برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط موفقیت اجازه نامه پزشکی داده می شد در اواخر
دوره ی زندیه برای آنکه مسلم گردد اطفال ، شرعیات و تعلیمات دینی را
فراگرفته اند ، امتحان آخر سال در حضور علما ، رجال  شهر و اولیا آنها به صورت فردی وشفاهی برگزار می شود . در دوره ی قاجار ، معلمان هر روز از شاگردان درس پرسیده و توانایی آنها را ازطریق امتحان ارزشیابی می کردند آنچه مسلم است ارزشیابی های انجام گرفته در گذشته ، به طور عمده به صورت شفاهی یا عملی بوده که به نوبه ی خود نقش بسیار موثری در افزایش مهارت سخنوری و کارآیی افراد داشته است در مدارس قدیمی روم و یونان نیز امتحان شامل بیان شعر با صدای بلند و یا ارایه سخنرانی بوده است تا قرن نوزدهم امتحانات کتبی ناشناخته بود . شاید بتوان تلاش های انجام گرفته در سال 1854 میلادی در مدارس بوستون آمریکا را به عنوان یکی از اولین تلاش ها برای استفاده از اندازه گیری در امر ارزشیابی به حساب آورد در این حرکت سعی شد تا نمرات دانش آموزان به مثابه منبعی جهت ارزشیابی برنامه های آموزشی به کار گرفته شود و به این ترتیب امتحانات کتبی نیز رایج گردید. ( موسوی 83)

جایگاه ارزشیابی در برنامه ریزی درسی

جهت دهی به فرآیند تربیت و تأثیر پذیری از تلقیها :

ارزشیابی با تحت تأثیر قرار دادن  فعالیتها و مواد آموزشی به فرآیند یادگیری جهت می دهد و این جهت دهی بر مبنای رویکرد تربیتی اتخاذ شده توسط برنامه ریزان و معلمان صورت می گیرد . اما از سویی تلقی ما نیز از نقش هریک از عناصر فرایند یاددهی یادگیری می تواند در تعیین مدل ارزشیابی موثر باشد .

 ارزشیابی جزیی از فرآیند یادگیری   

چنانچه ارزشیابی به عنوان بخشی مهم و موثر از فرآیند یادگیری قلمداد شود ، به ابزار و حتی روش آموزشی مبدل می گردد که امکان ظهور خلاقیتهای حرفه ای معلم در آن به وجود می آید .

ارزشیابی تصمیم ساز است

ارزشیابی نشان می دهد فرد کجاست و تا مقصد چقدر را ه دارد وبقیه راه را نشانش می دهد . این راهنمایی به بصیرت دانش آموزان می افزاید و آنان را در
 تصمیم گیری تواناتر می سازد .

توجه ارزشیابی به تفاوتها

به هنگام ارزشیابی به میزان سعی و تلاش هر فرد و تناسب آن با توان و استعدادش توجه شود . بنابر این همه نباید همزمان و با شیوه ای واحد و یکنواخت به مقصد برسند چرا که نتایج ارزشیابی ، علاوه برآن که بازخوردی مناسب از تلاشهای انجام شده به فرد ارائه می دهد ، انگیزه تداوم یادگیری را نیز در وی تقویت می نماید .

ارزشیابی برای خودشناسی

ارزشیابی ، باطن و تواناییهای بالقوه فرد را برای وی نمایان می کند وموجب خودشناسی و تبیین تصویر ذهنی فرد از خودش می شود . ارزشیابی باید برای هر فرد تشکیل پرونده ای از بهترین محصولات و فعالیتهایش را میسر سازد . به
گونه ای که هر فرد بتواند خود به بررسی نمونه کارهایش پرداخته و در صورت عدم رضایت از آنها کار بهتری انجام داده و جایگزین نمونه قبلی موجود در  پرونده اش بنماید .

ارزشیابی خلاقانه وخلاقیت پرور

ارزشیابی متناسب با هر فرد ، معنایی خاص دارد واین لزوم ارزشیابی خلاق را توجیه می کند . محصول ارزشیابی خلاق ، تجارب یادگیری مختلف و متنوع خواهد بود مرور آن توسط یادگیرندگان مجال بهره مندی از همه آنها رافراهم می آورد .[8]

ویژگیهای ارزشیابی مناسب

1 ارزشیابی باید بخشی از برنامه یادگیری دانش  آموزان باشد نه اینکه تنها وسیله ای باشد برای قضاوت در مورد صلاحیتهای آنها برای عبور از یک دوره و  ورود به مرحله و دوره ی بعد( شرط ارتقاء )

/ 1 نظر / 92 بازدید
زهره

با سلام مطلب شما بسیار خوب بود اما ای کاش ارجاع کاملتری داشت مطلب بدون ارجاع کامل فاقد ارزش علمی است