شخصیت سالم


از نظر راجرز شخصیت سالم روند است نه حالت بودن ؛ مسیر است نه مقصد . به سوی انسان سالم پیش رفتن نیازمند داشتن هدف است و همین هدف فرد را به پیش می راند و همه جنبه های خود را دگرگون می سازد و می پروراند . علاوه بر این تحقق خود روندی دشوار و گاه دردناک است . زیرا مستلزم آزمودن پیوسته و گسترش و انگیزش همه توانایی ها و استعدادهای شخص است . به گفته راجرز آنانی که به تحقق خود می پردازند ، از زندگی غنی ، مبارزه جویانه و پر معنا بهره مند می شوند ، اما لزوما همیشه خوشحال و خندان نیستند . افراد دارای شخصیت سالم خودشان هستند نه این که خود را پشت نقابها پنهان کنند و به آنچه نیستند تظاهر نمایند یا این که در برابر بخشی از خود سپر بگیرند ، پیرو تجویزهای رفتاری نمی شوند ، هر لحظه به رنگی در نمی آیند و در اوضاع و شرایط مختلف شخصیت های متفاوت از خودشان نشان نمی دهند . علاوه بر این ، اسان دارای شخصیت سالم دارای آمادگی برای کسب تجربه است ؛ انطباق پذیر است ؛ پذیرش آنچه که برایشان پیش می آید را دارند ؛ در موقعیت تصمیم گیری از همه اطلاعات موجود استفاده می کند ، یعنی صرفا به عقل و منطق متوسل نمی شود ؛ آزادی عمل و انتخاب بیشری را احساس و تجربه می کند ؛و بسیار خلاق هستند . بنابر این انسان دارای شخصیت سالم می توتند در دگرگونی های جدی اوضاع و احوال محیط ، سازگاری بیشتری از خود نشان دهد و دوام یابد . این گونه از افراد از جنان خودانگیختگی و خلاقیتی برخوردارند که حتی با دگرگونی های دردناکی چون جنگ یا بلایای طبیهی ، کنار می آیند .
ماهیت شخصیت سالم

 

فروم تصویر روشنی از شخصیت سالم بدست می دهد . چنین انسانی عمیقا عشق می ورزد ، آفریننده است ، قوه تعقلش را کاملا پرورانده است ، جهان و خود را به طور عینی ادراک می کند ، حس هویت پایداری دارد ، با جهان در پیوند است و در آن ریشه دارد و حاکم و عامل خود و سرنوشت خویش است . فروم شخصیت سالم را دارای جهت گیری بارور می داند . بارور بودن یعنی بکاربستن همه قدرت ها و استعدادهای بالقوه خویش . در واقع شخصیت سالم چیزی را بار می آورد که مهمترین دستاورد اوست یعنی خود است . انسانهای سالم با زایاندن همه استعدادهای بالقوه خود ، با تبدیل شدن به آنچه در توانشان است و با تحقق بخشیدن به همه قابلیت ها و توانایی هایشان ، خود را می آفرینند . شخصیت سالم دارای چهار جنبه دیگر یعنی عشق بارور ، تفکر بارور ، خوشبختی و وجدان اخلاقی است .


/ 0 نظر / 4 بازدید