ارزشیابی با رویکرد شناخت گرا

الف- هدف ارزشیابی:

١- ارزشیابی فرایند کسب دانش

 ٢- قضاوت در موردراهبردهای مورد استفاده ی دانش آموزان  برای کاربرد دانش ؛مهارتها وعادتهای کاری خود در انجام تکالیف

ب- ابزار ارزشیابی:

١-   آزمونهای عینی و آزمونهای انشایی وباز پاسخ

٢- انتخاب بر اساس رشد سنی وشناختی دانش آموزان

ج- نقش اساسی ارزشیابی در فرایند یادگیری:

 توسعه ی شناخت فراگیران از گام ساده به پیچیده

د- نحوه ی ارزشیابی در هر جلسه ی تدریس:

تکالیفی برای دانش آموزان مطرح می شود که با سطح توانایی فردی آنان متناسب باشد زیرا هیچ چیز به اندازه ی شکست وناکامی بیش از حد ؛بر انگیزش وعلاقه تاثیر مخرب ندارد.

/ 0 نظر / 7 بازدید