سوالات مسابقه علمی اینترنتی همکاران فرهنگی-- جغرافیا

2

در مرحله بندی تحقیق جغرافیایی حساس ترین مرحله کدام است؟

الف) طرح پرسش£

ب) جمع آوری دقیق و صحیحر

ج) تحلیل داده ها£

د) نتیجه گیری و تعمیم نهایی£

3

عبارت «چگونه پراکنش فضایی به وجود آمده است؟» کدام سطح در تحلیل جغرافیایی را نشان می دهد؟

الف) کاربرد£

ب) درک£

ج) طرح پرسش های اولیه£

د) شناخت اولیه£

4

برای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با پرسش های جغرافیایی کدام گرایش جغرافیا بیشتر کمک می نماید؟

الف) جغرافیایی کاربردی£

ب) ناحیه ای £

ج) سیستماتیک£

د) عمودی£

5

بر اساس ارزیابی های انجام شده به طور متوسط در بیابان های استان اصفهان میزان تبخیر عبارتند از:

الف) بیش از 3000 میلی متر£

ب) بیش از 2800 میلی مترر

ج) کمتر از 2000 میلی متر£

د) کمتر از 1800 میلی متر£

6

ضریب تغییرات بارندگی در بیابان های استن اصفهان حدود . . .

الف) 42درصد£

ب) 55 درصد£

ج) 57 درصد£

د) 38 درصد£

7

مساحت کل بیابان های واقعی و همه جانبه ی استان اصفهان چند درصد از مساحت بیابان های استان را شامل می شود؟

الف) 6/3 درصد£

ب) 6/3درصد£

ج) 4/6 درصد£

د) 6/4 درصد£

8

سکونتگاه سنتی مردمان کاپادوکیه در ترکیه و متمته در تونس از چه نوعی است؟

الف) خانه های گل و خشتی£

ب) خانه های زیرزمینی£

ج) خانه های با ساختار کلوخ کوب£

د) خانه های کپربرستی£

9

ساخت بادگیر توسط ایرانیان از چه زمانی در حاشیه خلیج فارس رواج یافت؟

الف) قرن 7£

ب) قرن9£

ج) قرن 12£

د) قرن19£

10

/ 1 نظر / 4 بازدید
Hkdjh

good