همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی یک (استفاده از انواع ارزشیابی)جهت ارائه به هیات

علمی همایش**قسمت اول

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلیناحیه 3فرح خانم هدایتابتداییناحیه یکسهیلا وجدانیمتوسطهشهرضاسید شهرام اسدی ابتداییکاشان مهران عجمیابتداییناحیه 2زهرا صادقیابتداییکوهپایهزهرا رحیمیمتوسطهباغبهادرانمعصومه مختاریابتداییگلپایگانربابه تبرائیابتداییباغبهادراننعمت اله مختاریابتداییناحیه پنجعصمت ذاکریمتوسطهباغبهادرانسهیلا کرچگانیابتداییگلپایگانزهرا فصاحتمتوسطهبن رودمرجان پاک نهاد ابتداییباغبهادرانمهری ذوالفقاریابتداییناحیه 2 علیرضا اقتصادراهنماییناحیه یکاعظم بانو معتمدیابتداییشهرضاهما فارسیراهنماییناحیه دوزهرا امیرکاوئیمتوسطهمهردشتهاجر لالیمتوسطهتهرانبهاره توسلی باغبهادرانفاطمه محمدرضاییابتداییجیاشرف جهانشاهیابتداییآران و بیدگلعباس معین فردانشگاهشاهین شهرمنیژه نوریابتداییآران و بیدگلام البنین آزادی مقدممتوسطهشاهین شهرمریم قائدمتوسطه
/ 0 نظر / 7 بازدید