مطالب ارائه شده در مجمع عمومی گروههای اموزشی استان-- قسمت دوم

 

حوزه ی کاری گروههای آموزشی در زمینه ارزشیابی توصیفی
 
١- انگیزشی – نگرشی   شامل:ضرورت وعلل تغییر وارائه ی   استانداردهای جهانی
 ٢-  آموزشی - نظارتی  شامل:رفع بدفهمی ها  وتائید همراه باهدایت مطلوب   
ساختار سنتی ارزشیابی ومعضلات آن:
 
* ایجاد فاصله بین آموخته ها و واقعیتهای زندگی
*دامن زدن به رقابتهای ناسالم(اگر توببازی ؛من می برم)
*روبرو سازی دانش آموز با اضطراب ونگرانی
*تهدید محیط مدرسه از نظر عاطفی وروانی
*توجه به جزئیات واطلاعات دانشی ومحفوظی ؛بدون عنایت به
درک وفهم ویادگیری عمیق
ایجادتقلب
 
/ 0 نظر / 5 بازدید