آموزش مقدماتی مجریان ارزشیابی توصیفی-- قسمت سوم

چگونه ارزشیابی توصیفی اجرا می شود؟

 صفحه١         صفحه٢       صفحه٣         صفحه۴       صفحه۵   

صفحه۶    صفحه٧    صفحه٨     صفحه٩

 صفحه١٠   صفحه١١     صفحه١٢      صفحه١٣     صفحه١۴

 صفحه١۵      صفحه١۶     صفحه١٧

 صفحه١٨   صفحه١٩      صفحه٢٠       صفحه٢١    

 
صفحه٢٢      صفحه٢٣

 صفحه٢۴

/ 0 نظر / 5 بازدید