خصوصیات ارزشیابی فرایند مدار

بای بایحالت مستمر وتکوینی(شکل گیری وشکل دهی )دارد.

بای بای مبتنی بر عملکرد دانش آموزاست.

بای بایامتحان جنبه ی طبیعی و غیر رسمی پیدا می کند.

بای بایحالت رقابتی ومقایسه ای ندارد.

بای بایجهت تصحیح آموزش بکار می رود.

بای بایجهت مقایسه ی هر دانش آموز با خودش بکار رفته وبه صورت ملاکی عمل می کند ونه هنجاری.

بای بایدانش آموزان را متجانس می کند.

بای باییادگیری را از سطح دانش به کاربرد ارتقاء می دهد.

بای بایحواس پنجگانه را تقویت می کند.

بای بایبه توانایی های فردی توجه می کند.

بای بایدانش آموزان را فعال می کند.

بای بایاضطراب را به شوق تبدیل می کند.

بای بایکاربرد آموخته ها ومهارتها را در زندگی تقویت می نماید.

بای باینقاط قوت وضعف را مشخص می نماید.

/ 0 نظر / 56 بازدید