مدلهای انضباطی ونقش آنها برای معلمان

کارکرد مدلهای انضباطی به گونه ای است که به معلمان اجازه می دهد ؛ یک رویکردونظرگاه سیستماتیک در ارتباط با فرایند انضباط  در کلاس درس داشته باشند وسودمندی آنرادر نتایج حاصل از کنترل درس مشاهده نمایند.اگر چه این مدلها در بکارگیری تکنیکها متفاوت می باشند اما تعداد وسیعی از معلمان اصولا ترکیبی از مدلها وتکنیکهای انضباطی را بکار می برند.

از نظر واتسون ؛سالمون وباتیسیتج:

انضباط در حقیقت نوعی مسوولیت وتعهد برای دانش آموزان وخود آنان بوجود می آورد ومدارس عموما با دو نوع انضباط سر وکار دارند:

١- انضباط پیشگیرانه  ٢- انضباط اصلاحی

/ 0 نظر / 11 بازدید