طراحی سوالات استاندارد4- نوشتن سوال،روایی سوال ،اعتبار سوال

بعد از این که معلم نوع سؤال خود را برای سنجش تحقق اهداف آموزشی تعیین کرد، می تواند به نوشتن سؤال اقدام کند. برای این کار، باید به نکاتی که شرح آن ها از نظر خواهد گذشت، توجه کند. زیرا بی توجهی به این نکات، منجر به جمع آوری اطلاعاتی خواهد شد که نمی توان از آن ها برای قضاوت درباره ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان، کیفیت تدریس و بهبود آن استفاده کرد.

 * روایی سؤال:

توجه به طرح سنجش در طراحی سؤال، تطابق سؤال با هدف آموزشی و محتوای تدریس شده در کلاس درس، شاهد تأیید روایی محتوایی سؤال است. یعنی نشان دهنده ی کارآیی سؤال برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی دانش آموز مرتبط با هدف آموزشی مورد سنجش اند. بنابراین، از اطلاعات به دست آمده از این گونه سؤال ها، می توان در تصمیم گیری های آموزشی استفاده کرد.

 * اعتبار سؤال:

یکی دیگر از ویژگی های سؤال مناسب، اعتبار است؛ به این معنا که نتیجه ی حاصل از سؤال تا چه اندازه از ثبات و پایایی برخوردار است. به کلامی دیگر، اگر عملکرد تحصیلی دانش آموزی را دو بار با همان سؤال و تحت همان شرایط بسنجیم، نتایج به دست آمده تا چه اندازه به هم شبیه اند. در واقع، اعتبار به دقت اندازه گیری سؤال مربوط می شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید