روش های نظارت آموزشی برعملکرد معلم در کلاس درس××تعریف

بن هاریس می گوید: نظارت آموزشی کارکنان مدرسه، بر افراد، حتی اشیا، به منظور اداره و کنترل مدرسه تا تغییر برنامه های آموزشی صورت می گیرد و به طور مستقیم، در نیل به هدف های اساسی آموزشی مدرسه تأثیر دارد.

 اچسون وگال در تعریف نظارت و راهنمایی آموزشی می گویند، نظارت، همکاری با افراد است، به جای مستقیم بودن تعاملی است؛ به جای اقتدار، نشانه ی مردم سالاری است و به جای ناظر محوری، معلم محور است.

 اسنوپز، نظارت را عملکرد و تجربه ای می داند که به قصد بهبود تدریس و برنامه های آموزشی انجام می گیرد.

 کیمبل وایلز، در تفسیر جامع مفهوم نظارت و راهنمایی آموزشی، هدف اصلی از نظارت را اصلاح برنامه درسی، اصلاح روش تدریس، آموزش ضمن خدمت، تشویق به استفاده از مواد و ابزار کمک آموزشی هنگام تدریس، انجام ارزشیابی مؤثر و افزایش مشارکت جامعه در رشد و توسعه ی برنامه های مدرسه، هم چنین اصلاح شرایط یادگیری برای دانش آموزان بیان می کند. در حقیقت به زعم وی، نظارت، فعالیتی خدماتی است که برای کمک به بهبود روش تدریس معلمان طراحی شده است.

/ 0 نظر / 27 بازدید