تعریف مکتب شناخت گرایی

این مکتب برخلاف رفتارگرایان برفرایندهای عالی ذهنی مانند تفکر؛تعقل؛ادراک ومساله گشایی تاکید دارد.

از دیدگاه طرفداران این مکتب؛حافظه ؛انگیزش وتفکر نقش مهمی در یادگیری که فرایندی درونی است ؛دارند.

براساس دیدگاههای جدید موجود دراین نظریه ؛یادگیری فرایندی است که طی آن ؛دانش واطلاعات به وسیله ی خود یادگیرنده:

*کسب می شود

*پردازش می شود

*دست کاری می شود

*وبه یاد سپرده می شود

سپس دانش واطلاعات کسب شده در موقعیت مناسب به وسیله ی خود یادگیرنده:

* به یادآورده می شود

*سازمان بندی می شود

*وبا دانش واطلاعات جدید جدید پیوند می خورد.

از پیشگامان  این نظریه می توان به گشتالت؛برونر وپیاژه اشاره نمود.

شناخت گرایان یادگیری را برچهار عملیات استوار می دانند:

١- دریافت محرکها

٢- پردازش اطلاعات

٣- نگهداری وذخیره ی اطلاعات

۴- انتقال اطلاعات

/ 0 نظر / 60 بازدید