تعاریف مختلف انضباط از دیدگاه اولیوا

*ایجاد وحفظ شرایط ضروری برای کار در کلاس درس ومحیط مدرسه

*خود کنترلی

* آماده شدن برای تربیت شهروندی مناسب در مدارس برای اجتماع آینده

*اطاعت هوشمند

*آموزش ویادگیری رفتار مورد قبول

*میزان کنترلی که معلم بر روی گروهش دارد 

*اطاعت اجباری

*کنترل وهدایت هرگونه انرژی وانگیزه ای که رفتار بوجود می آورد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید