نظارت وارزشیابی--قسمت2:نقش برنامه ریزی ونقش نظارت وارزشیابی

 نقش برنامه ریزی

یک مدیر باید برنامه ریزی نماید تا پی ببرد به چه نوع از پیوندهای سازمانی وشایستگی شخص نیاز است وزیردستان باید درچه زمینه ای راهنمایی شوندوچه نوع نظارت وارزشیابی را باید به کار بست.

 نقش نظارت وارزشیابی

١-بدون نظارت وارزشیابی مبانی صحیحی برای پیشبرد فعالیتها وجود نخواهد داشت.
٢-دو مقوله ی مذکور به طراحان ومجریان برنامه؛اعتماد واطمینان می بخشد.
٣-کمک مؤثری در زمینه ی درک  نیاز برای تمرکز یا همسو کردن کوششها محسوب می شود.
۴-عاملی کاربردی است تا در مواقع ضروری ؛هدفها بهتر وبیشتر تعریف شده وروشن گردد.
۵-اعمال ابزارهای مذکور در هر برنامه ای باعث اصلاح وتکمیل آن شده ویا حداقل در کارهای مشابه آتی مؤثر خواهد بود.
/ 0 نظر / 7 بازدید