ارزشیابی از درس ومدرس

جهت توسعه وبهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی؛ارزشیابی علمی وبکارگیری نتایج آن اجتناب ناپذیر است.

ارزشیابی از درس ومدرس اگر بر پایه ی علمی و عینی نباشد ؛منفی وتهدید کننده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید