برنامه ارزشیابی پایانی شهریورماه 87سوم راهنمایی تحصیلی×اصفهان

روز

تاریخ برگزاری

ساعت شروع ارزشیابی

8:30 صبح

10 صبح

شنبه

۸۷/6/۲

ریاضی و رسم

قرآن

یک شنبه

۸۷/6/۳

حرفه و فن

 

دوشنبه

۸۷/6/۴

علوم تجربی

 

سه شنبه

۸۷/6/۵

دینی

 

چهارشنبه

۸۷/6/۶

جغرافی

 

پنج شنبه

۸۷/6/۷

عربی

دفاعی

شنبه

۸۷/6/۹

زبان انگلیسی

 

یک شنبه

۸۷/6/۱۰

تاریخ

 

دوشنبه

۸۷/6/۱۱

املا و انشای فارسی

 

سه شنبه

۸۷/6/۱۲

اجتماعی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید