تدریس اثر بخش با تاکید برارزشیابی مستمر(تکوینی)

مقالات برتر اولین همایش ارزشیابی تحصیلی استان اصفهان

موضوع مقاله ی چهارم:   تدریس اثر بخش با تاکید بر ارزشیابی مستمر

ارائه ی دهنده ی مقاله:        محمد رضایی

صفحات مقاله:

 ١و٢         ٣و۴          ۵و۶         ٧و٨         ٩و١٠      

 ١١و١٢     ١٣و١۴       ١۵و١۶     ١٧و١٨       ١٩و٢٠   

٢١و٢٢       ٢٣و٢۴       ٢۵و٢۶       ٢٧و٢٨       ٢٩و٣٠

٣١و٣٢      ٣٣و٣۴

 

/ 0 نظر / 7 بازدید