آشنایی کاربردی با سیستم مکانیزه ی دوره عمومی **قسمت ششم:ورود نمرات*۱

دریافت نمرات دانش آموزان :

 

سومین منوی صفحه ی اصلی سیستم به عملیات مختلف ورود نمرات
دانش آموزان و داوطلبان آزاد اختصاص دارد .

 

با انتخاب این منو و زدن کلید    8 به جعبه فرمانی با ۱۰ گزینه ی

مجزا دسترسی پیدا می کنیم که هر کدام عهده دار وظیفه ای در سیستم

می باشند .

 

۱- ورود نمرات

 

۲- ورود نمرات تجدیدی

 

۳- ورود نمرات ( درس به درس )

 

۴- ویرایش نمرات نوبت اول

 

۵- ویرایش نمرات نوبت دوم

 

۶- ویرایش نمرات مرداد

 

۷- ویرایش نمرات شهریور

 

۸- کنترل نمرات نوبت اول

 

۹- کنترل نمرات نوبت دوم

 

۱۰-  کنترل نمرات تجدیدی

ورود نمرات :

 

برای ورود نمرات دو شیوه ی متفاوت در سیستم وجود دارد :

 

۱- شیوه ی کلی :

 

که با دسترسی به صفحه ی مربوطه ، نمرات دروس به صورت کامل برای هر

دانش آموز یا داوطلب آزاد وارد می شود .

 

۲- شیوه ی درس به درس :

 

در این روش امکان ورود نمرات به صورت درس به درس برای کلیه ی
 دانش آموزان یا داوطلبان آزاد وجود خواهد داشت .

 

شیوه ی کلی :

 

۱- گزینه ی ورود نمرات را از منوی ( دریافت نمرات دانش آموزان ) انتخاب و Enter نمایید .

 

۲- در کادر مربوطه به مدرسه و کلاس ، واحد آموزشی را چنانچه از قبل مشخص ننموده اید ، انتخاب و Enter کنید .

 

حاصل این عمل ، پدیدار شدن صفحه ای با ۴ بخش مجزا می باشد .

 ( توضیح تمامی قسمت های این صفحه در بخش بعدی خواهد آمد . )

 

۳- با کلید F۱۰به خط عمل صفحه ی بعد بروید و بنابر وضعیت مورد نظر یکی از گزینه های موجود را انتخاب نمایید .

 

۴- چنانچه گزینه ی مربوط به وارد کردن نمرات را انتخاب نمایید پس از ورود نمرات در کادر مربوطه ( در هر نوبت امتحانی ) برای هر دانش آموز ، اطلاعات ورودی با زدن همزمان کلید     Ctrl  +End  ثبت می شود .

 

شیوه ی درس به درس :

 

در این روش همانگونه که در بالا اشاره شد ، امکان ورود نمرات هر درس

برای تمامی دانش آموزان یک کلاس مهیا می گردد . برای استفاده از

 این روش گزینه ی« ورود نمرات درس به درس » را انتخاب نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ 0 نظر / 4 بازدید