خود ارزشیابی

تعریف:

خود ارزشیابی فرایندی است که در آن ؛دانش آموز عملکرد خود را به به طور نظامدار مرور می کند.

هدف:

بهبودعملکردهای بعدی دانش آموز

شیوه:

خود ارزشیابی ممکن است ؛مقایسه عملکرد با استانداردها ویا معیارهای تعیین شده ؛نقد عملکرد ویا توصیف عملکرد خود باشد.

تاثیر گذاری روش:

دانش آموزان در حین بررسی واعمال معیارهای ارزشیابی ؛می آموزند که باید به چه نکاتی توجه کنند تا مفاهیم را بهتر بیاموزند واین کار بر عملکرد آتی انها اثر می گذارد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید