استفاده از ارزشیابی در بهبود فرایند یاددهی -یادگیری--- زهرا زاهدی

ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت های آموزشی معلم و تکمیل کننده سایر فعالیت های اوست در این فعالیت ، معلم با استفاده از روش ها و فنون گوناگون اندازه گیری ، بازده یادگیری دانش آموزان را می سنجد و میزان توفیق آنان را در دستیابی به هدف های آموزش تعیین می کند برای اینکه معلم بتواند میزان موفقیت دانش آموزان در رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده را مشخص کند ، لازم است آنها را تحت آزمایش قرار دهد برای انجام دادن این کار او باید آزمون ها یا ابزارهایی تهیه کند که بتواند با استفاده از آنها ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را اندازه بگیرد . [1] مقصود از ارزشیابی استفاده از تجربه به منظور بهبود بخشیدن به اقدامات آینده است . اصطلاح ارزشیابی به طور ساده بر تعیین ارزش برای هر چیز ، یادآوری ارزشی کردن گفته می شود .( سیف ،1381) 

    ارزشیابی وسیله ای است برای سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل از آن با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیتهای آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده است یا خیر ؟  ( سیف ، 1381)

    یادگیری از طریق بررسی تکالیف درسی ، پرسشهای تدریجی ، بررسی فعالیتهای مرتبط با درس خارج از کلاس و نظایر آن صورت می گیرد .( آیین نامه امتحانات ، 1380)

به دلیل اهمیت ارزشیابی در پیشرفت تحصیلی و اصلاح فرآیند یادگیری . موضوع تحقیقات مختلفی را در این زمینه بوجود آورده است در پژوهش شعبان حیدری
 ( 1375) که تاثیر اجرای ارزشیابی مستمر بر افزایش پیشرفت تحصیلی انجام شده است مشخص گردید که در صورتیکه ارزشیابی تکوینی همراه با بازخورد باشد با میزان یادگیری همبستگی مستقیم دارد و در صورتیکه بدون بازخورد باشد یادگیری در سطح پایین تر می باشد .

    در سال 1379 در پژوهشکده تعلیم و تربیت ، تحقیقی توسط ایرج خوش خلق انجام شد . وی در زمینه تاثیر ارزشیابی مستمر بر پیشرفت تحصیلی و شیوه اجرای آن در مدارس راهنمایی کارخود را  انجام داد و به این نتیجه رسید که از دیدگاه والدین و دانش آموزان ، ارزشیابی مستمر بر پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته و فعالیتهای غیر کلاسی مانند : خلاصه نویسی کتابهای غیر درسی ، مطالعه نشریات ، تهیه وسایل کمک آموزشی ، تهیه تصاویر ، شرکت در مسابقات انجام گیرد .

    هدف از تهیه و تدوین مقاله حاضر استفاده از ارزشیابی در بهبود یاددهی یادگیری و اصلاح برنامه ها و روشها می باشد در این راستا ضمن بررسی موضوع در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده است .

 

ضرورت پژوهش :

    در واقع قدمت اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی به آن زمانی بر می گردد که برای اولین بار فردی به آموزش فرد دیگری پرداخته است ( نادری ، 1370)

    در تعاریف متعددی که از ارزشیابی توسط صاحب نظران ارائه شده ، اتفاق نظری که مشهود است اینکه گستره ارزشیابی بسیار وسیع است و از اولین قدمهای تهیه برنامه تا انتهایی ترین مراحل اجرایی و بازدهی برنامه را شامل می شود .

    ارزشیابی فقط محدود به زمان پایانی یک برنامه نیست . بلکه در طول تهیه و تدوین و اجرای آن می تواند کاربرد داشته باشد ، کاربرد ارزشیابی محدود به تعیین درجه موفقیت هدف های کلی نیست . بلکه در رابطه با چگونگی تحقیق کلیه هدفهای جزیی نیز قابل اعتماد است .( رییس دنا ، 1370)

  سنجش و ارزشیابی از ارکان جداناپذیر آموزش وپرورش است . زیرا از یک طرف عامل کنترل کننده عناصر تعلیم و تربیت مثل برنامه ها و اهداف و روشهاست و از طرف دیگر یک روش جهت شناخت و سامان دهی فعالیت های تحصیلی فراگیران است کشورهای مختلف با توجه به فلسفه آموزش وپرورش خود نظام ارزشیابی ویژه ای دارند و معتقدند که سنجش و آزمون وسیله ای مهم برای اندازه گیری استعداد و میزان آموخته و اندوخته های فراگیران است .(مظلوم گرمجانی ، 1382)

    مدرسه به عنوان هسته محوری نظام آموزشی مرکز فعالیتها و برنامه هایی است که برآیند آنها به کارآیی و اثر بخشی این نظام می انجامد . از طرفی ، توسعه و تکامل مدرسه مستلزم اطلاع از میزان کارآمدی و برنامه ریزی برای بهبودی فعالیتهای آن است از آنجاکه ارزشیابی نقش آینه را ایفا می کند ، مسئولان
 می توانند با استفاده از آن تصویری از چگونگی فعالیتها را به دست آورده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند .
( فضلی خانی و محمد میرزایی ، 1383)

    مقصود از ارزشیابی ، استفاده از تجربه به منظور بهبود بخشیدن به اقدامات آینده است و فرآیندی است که با گردآوری اطلاعات و استفاده از آنها جهت اتخاذ تصمیمات در مورد برنامه های آموزشی سروکار دارد اگر ارزشیابی در برنامه های آموزشی در زمینه پیشرفت تحصیلی به صورت عملی و اصولی انجام گیرد می تواند اطلاعات معتبر و اثر بخشی را برای مسئولین ، برنامه ریزان آموزشی و درسی ، مدیران و معلمان و فراگیران فراهم سازد .

    در هر حال می توان گفت ارزشیابی سنتی تقریباً متاثر از اهداف ، روشهای تدریس و محتوای کتب درسی بوده ، در صورتیکه در حال حاضر که فن آوری اطلاعات و ارتباطات همه چیز را در کام خود فرو برده و مسئولین آموزش وپرورش درجهت اصلاح عناصر آموزش وپرورش از جمله اهداف ، روشها و محتوا اقداماتی انجام داده اند به میزان زیادی مشکلات آموزشی مرتفع شده و زمینه پیشرفت تحصیلی فراگیران فراهم شده است .

    با وجود تنوع روشها ، شیوه ها و ابزارهای ارزشیابی مستمر هنوز دبیران شکل سنتی آن را حفظ نموده و یاد آوری کلمه ارزشیابی در نزد آنان و دانش آموزان جلسه های امتحانی را تداعی می نماید لذا استفاده از ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی یادگیری و اصلاح برنامه ها و روشها ضروری می باشد .

اهداف

    از آنجاکه بررسی روشها و مهارتهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران نقش مهم و اساسی در کار آیی و پویایی بیشتر نظام آموزش وپرورش دارد ، لذا در همین راستا هدف ما بررسی نقاط ضعف و قوت نظام آموزشی بوده تا در برنامه ریزیهای آینده مورد تجدید نظر قرار گرفته و نسبت به بهبود و اصلاح و تقویت روشها تلاش شود .

بیان مسأله   

قضاوت در مورد شایستگی با ارزش فعالیتهای آموزشی یکی از امور مهم در فرآیند آموزشی محسوب می شود و همچنین به منظور جلب دقت و کوشش دانش آموز برای یادگیری ، انگیزه ای قوی به شمار می رود . ارزشیابی ، داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و تغییر رفتار دانش آموز در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی وپرورشی است که از طریق سنجش و اندازه گیری به دست می آید ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را در فرآیند جمع آوری اطلاعات از آموخته های دانش آموزان وقضاوت در مورد حدود آموخته ها تعریف کرده اند بنابر این اولاً ارزشیابی یک فرآیند است و نه فرآورده و هر فرآیندی زمان براست در حالی که امتحانهای مرسوم و سنتی چنین ویژگی ای ندارد در فرآیند ارزشیابی یک مجموعه اطلاعات جمع آوری می شود که از کلیه آموخته های دانش آموزان است ارزشیابی بخش جدا ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری است که در موقعیتهای مختلف صورت می گیرد . ارزشیابی از آموخته ها به صور مختلف انجام می گیرد از جمله در آغاز ، در حین و در پایان آموزش در رویکرد های جدید ارزشیابی در یک زمان خاص یا در پایان یک دوره تعیین کننده وضعیت دانش آموز نیست . بلکه فرآیند ارزشیابی با فرآیند آموزش پیوسته و در هم تنیده است و به معلم فرصت کافی می دهد تا در حدامکان در مورد پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز اطلاعاتی را جمع آوری نماید و به این دلیل ارزشیابی یک فرآیند مستمر است که در رابطه با نحوه اجرا و اصلاح آن بایستی اقداماتی صورت پذیرد .

نقدی بر ارزشیابی تحصیلی در مراکز آموزشی

درفرآیند تعلیم و تربیت رسمی ، ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل موثر در آموزش و پرورش به شمار می آید زیرا از طریق آن ، حاصل تلاش های یک دوره آموزشی تلاشگران و دست اندرکاران تألیف ، تعلیم و محتواهای درسی در بوته سنجش قرار می گیرد و ضمن صدور مجوز ارتقای فراگیرندگان به سطح بالاتر ، کاستی های احتمالی فرآیند آموزش نیز مشخص می گردد.

ارزشیابی تحصیلی ، با این حساسیت و کارآمدی در آموزش وپرورش ، زمانی معتبر و رواشمرده می شود که محتوا و نحوه اجرای آن مطابق ضوابط علمی و تعیین شده باشد . زیرا در غیر این صورت ، نه تنها خود ارزشیابی سئوال برانگیز می شود  بلکه نتایج حاصل از آن ، که  بر گروه فراگیرندگان و معلمان مولفان اثر می گذارد نیز ، ناروا و بی اعتبار خواهد شد با آن که ارزشیابی در مراکز آموزشی به صورت عادت در آمده لکن لازم است تعریفی از آن ارائه نماییم . ارزشیابی به یک فرآیند نظامدار ( سیستماتیک ) برای جمع آوری ، تحلیل ، و تفسیر اطلاعات گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی  [2] هست .

سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل یا هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیتهای آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی [3] ارزشیابی و سنجش ، امری طبیعی و مرسوم است در تمام فعالیتهای انسانی ، ما مایل هستیم که بازخورد اعمال ورفتارمان را بدانیم تا بفهمیم که کارها و امور چگونه پیش می رود . ارزشیابی و سنجش در مسائل آموزشی نیز به همین نحو است . معلم ها یادگیرندگان و افراد سهیم در امر آموزش به طور مداوم خود و دیگران را ارزیابی و از یکدیگر بازخورد دریافت می کنند این ارزشیابی ها زمانی دارای اعتبار بیشتری است که اطلاعات به طور منظم در طول دوره ثبت و جمع آوری شود تا معلم و استاد بتوانند بازخورد مستمری از فعالیتهای آموزشی خود داشته باشند و به اصلاح مسیر بپردازند .

زمانی ما دارای آموزش معتبری هستیم که نشان دهد دانش آموز می تواند مفاهیم ، شاخص ها ، نتایج و فرآیندهایی راکه برای دانستن نیاز دارد در دنیای واقعی به کار بندد . بنابر این ضرورت دارد برای آگاهی از این توانایی ها چگونگی و میزان آن سنجشی معتبر به کار رود از سنجش باید به مثابه روشی برای بازاریابی اطلاعات از حافظه بلند مدت دانش آموزان در قسمت های گوناگون مغز دانش آموز استفاده شود همچنین سنجش باید به طور دقیق چیزی را که دانش آموزان برای یادگیری نیاز دارند ، منعکس کند برای انجام موارد گفته شده ، مربیان مدارس باید بعضی پرسش های اساسی را در باره سنجش و علل انجام آن مطرح کنند : پرسش هایی مانند :

1 آیا سنجش برنامه ریزی شده می تواند اطلاعات کافی در باره میزان یادگیری دانش آموزان به دست دهد ؟

2 ابزار مناسب برای سنجش مناسب کدام است ؟

3 -  آیا فاصله زمانی بین آموزش وسنجش برای ارزشیابی آن قدر هست که بتواند اطلاعات حافظه بلند مدت را بسنجد ؟ و فقط وسیله ای برای سنجش «یاد » و حافظه کوتاه مدت نباشد ؟

4 -  موارد مهم مورد سنجش چیست ؟

5 -  آیا ما به سنجش فرآیند کار ، نتیجه آن و یا هر دو نیاز داریم ؟

6 -  از همه مهتر ، آیا سنجش به طور دقیق می تواند چگونگی یادگیری رامنعکس کند ؟

7 آیا مهم این است که دانش آموزان برای مثال ، تاریخ موافقت نامه ای را به یاد آورند و یا این که فرآیند پیدا کردن تاریخ مورد نیازشان را بدانند ؟

    سنجش باید نشان دهنده واقعی درک دانش آموز و قابلیت کاربردی ادراک او باشد امروزه در دنیای آموزش وپرورش جدایی روش های سنجش از محتوای برنامه درسی غیر ممکن است اگر سنجش معتبر باشد باید بتواند تمام تجربه ها و فعالیت های روزبروز برنامه درسی را به دقت مورد توجه قرار دهد در کلاسی که سنجش معتبر تمرین می شود دانش آموزان می توانند به درک درست برسند آنها قادر خواهند بود یادگیری های خود را در شرایط

/ 0 نظر / 22 بازدید