آموزش مقدماتی مجریان ارزشیابی توصیفی -- قسمت دوم

این قسمت تحت عنوان (ارزشیابی توصیفی چه ویژگیهایی دارد؟ )مطرح می گردد.

 صفحه١        صفحه٢

    صفحه٣

 صفحه۴       صفحه۵     صفحه۶

صفحه٧     صفحه٨ 

     صفحه٩      

صفحه١٠

 

 


 

/ 0 نظر / 6 بازدید