انواع ارزشیابی --- ثریا مهران فر

بیان مساله

دانش در باره فراشناخت ، زمانی رخ می دهد که یادگیرنده از مهارتهای شناختی خود آگاه باشد . معلم می تواند در فرآیند یاددهی یادگیری از طریق ارزشیابی مستمر و ارائه بازخوردهای اصلاحی به یاد گیرنده کمک کند تا نقاط قوت وضعف خویش را بشناسد و برای کاهش مشکلات خود در یادگیری اقدام نماید . ارزشیابی مستمر وسیله ای است برای آگاهی یافتن و نحوه یادگیری دانش آموزان ، تعیین نقاط ضعف و قوت فراگیران و نیز تشخیص مشکلات الگوها و شیوه های تدریس معلم که دررابطه با هدفهای آموزشی به کار رفته است . نقش ارزشیابی مستمر در جلو گیری از افت تحصیلی و جبران نارسایی ها ی آموزشی دانش آموزان امروز مورد اذعان همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت می باشد . در پژوهش حاضر سعی شده است ضمن پرداختن به مفاهیم وبررسی انواع ارزشیابی نقش ارزشیابی مستمر در فرآیند آموزش مورد بررسی قرار گیرد .

مفهوم ارزشیابی

 اصطلاح ارزشیابی (Evaluation )  یا ارزیابی به طور ساده به تعیین ارزش (Value) برای هر چیز یاد آوری کردن ارزشی (Value judgement) گفته می شود . معمولاً کلمه ارزشیابی ما را متوجه مفاهیم و کلمات دیگری نیز می کند ، امتحان ، اندازه گیری و آزمون ، در روشهای سنتی آموزش ، امتحان به عملی گفته می شود که در پایان هریک از سه ماهه یا نیمسال تحصیلی برای اندازه گیری میزان
آموخته های شاگردان و تعیین قبول شدگان و مردودین به منظور ارتقای شاگردان از کلاسی به کلاس دیگر یا از واحدی به واحد دیگر انجام می گرفت و می گیرد .

اندازه گیری در آموزش وپرورش عبارت از به دست آوردن اندازه ها و اطلاعات مربوط به ویژگی  خاص که به صورت کمیت است و آزمون یکی از وسایل
اندازه گیری فعالیت های آموزشی و پیشرفت تحصیلی شاگردان است و معمولاً به سئوالاتی اطلاق می شود که در اختیار شاگردان قرار می گیرد تا بدان پاسخ گویند ارزشیابی نیز فرآیندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت شاگردان در رسیدن به هدف های آموزشی است . در یک نگاه کلی ارزشیابی را می توان فرآیند دریافت اطلاعات در چار چوب یک طرح نظام  یافته توصیه کرد .
[1] 

بابررسی آنچه تاکنون در مدارس ما انجام گرفته است تمام مسایل حول موضوعی به نام امتحان قرار دارد و از آنجا که مبنای تصمیم گیری برای آینده دانش آموز است ، معمولاً ترس و اضطراب زیادی آنان را در برمی گیرد . فراگیر در یک شب می خواهد جبران یک ترم یا سال تحصیلی خود را بنماید و شب امتحان برای جواب دادن به سئوالاتی آماده  می شود که اکثراً در سطح دانش آماده شده است .سئوالاتی که معمولاً پس از گذشت یکی دو روز از برگزاری امتحان ، چیزی در ذهن فراگیر باقی نمی گذارد . متاسفانه این موضوع از کلاس اول ابتدایی تا آخرین سطح تحصیلی دانشگاهی وجود داشته و دارد .

فرآیند ارزشیابی آموزش با تعیین نیازهای آموزشی شروع می شود نیاز سنجی ، دانش ، مهارت ، رفتار یا قابلیتهای دیگری که نیاز به یادگیری آنهاست مشخص
 می کند ، پس از اینکه قابلیتهای یادگیری مشخص شد گام بعدی در فرآیند ارزشیابی تعیین اهداف قابل اندازه گیری آموزش است .
[2] ارزشیابی دانش آموزان شامل دو مرحله است .

1 اختصاص کمیت و عدد به مهارتهای دانش آموزان تا دقت نمره گذاری افزایش یابد .

2 -  تهیه ابزار و وسیله سنجش از طریق مشاهده و آزمون[3]

استافل بیم ارزشیابی را فرآیند ، تعیین کردن (Delineating) ، به دست آوردن  (Obtaining) و فراهم ساختن   (Providing) اطلاعات مفیدی برا ی قضاوت در تصمیم گیری ها تعریف کرده است . ارزشیابی واژه ای است که برخی از کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه آن را درکنار واژه کنترل به کار می برند و منظور از آنها از این کلمه تاکید بر سنجش و شناخت وضعیت جاری به منظور نظارت بر آن است[4]

انواع ارزشیابی

اسکریون ( scriven ) ارزشیابی ها را بر دو نوع ارزشیابی پایانی و تکوینی تقسیم می کند .

1 -  ارزشیابی  پایانی ( sammative Evluation)

ارزشیابی که در مدارس متداول است و شامل ارزشیابی آخر سال یا پایان       روند آموزشی است . مهمترین نقص ارزشیابی پایانی ماهیت مقطعی بودن آن است، لذا قادر نیست اصلاحات یا تغییرات ضروری را در طول سال یا برنامه در جهت بهبودی وبهسازی فعالیتها ایجاد کند .

2 ارزشیابی تکوینی یا مستمر (formative Ecluation )

در این ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخوردهای فردی محیطی دارد  تا بتواند تصمیم گیریهای لازم را در جهت افزایش اثر بخش برنامه ها یا فعالیتهای آموزشی اتخاذ کند . این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبود کار تاکید دارد .

* ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (Academic achievement evaluation )  

عبارت از سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حال با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیت های آموزشی معلم و کوششهای یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلوب انجامیده است و به چه میزانی

* ارزشیابی آغازین (Preassessment )  

نخستین ارزشیابی معلم که پیش از فعالیت های آموزشی او به اجرا در می آید ارزشیابی آغازین نامیده می شود .

 

* ارزشیابی تشخیصی  (Dignostic evaluation )  

نوعی از ارزشیابی تکوینی است که با هدف تشخیص مشکلات یادگیری
دانش آموزان در یک موضوع درسی به کار می رود و معمولاً در جریان آموزش انجام می گیرد از طریق ارزشیابی تشخیصی می توان معلومات و مهارتهای لازم دانش آموزان را برای ورود به مطالب جدید تشخیص داد و نیز معیاری است برای سنجش رفتار ورودی دانش آموزان که به کمک آن می توان نقطه شروع فعالیت های آموزشی را مشخص کرد .

* ارزشیابی  تراکمی یا پایانی  (Summative evaluation )  

در ارزشیابی تراکمی تمام آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شوند و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت در باره اثر بخشی کار معلم و برنامه درسی با یکدیگر است . به وسیله این ارزشیابی می توان
 یادگیری های متراکم دانش آموزان را در طول یک دوره آموزشی اندازه گیری کرد و چون معمولاًدر پایان دوره آموزشی به عمل می آید به آن ارزشیابی پایانی نیز می گویند .

هدف ارزشیابی

 معلم در برنامه ریزی تدریس و تصمیم گیری درجریان فعالیتهای آموزشی ، به اطلاعات معتبری در زمینه توانایی ، آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بازده فعالیت های کلاسی نیاز دارد . ارزشیابی چنین اطلاعاتی را در سه مقوله در اختیار او قرار می دهد . اشکالات موجود از نقطه نظرهدف ها ، محتوا ، روشها، مواد و وسایل آموزشی و عناصر دیگر و نیز تواناییها و زمینه های علمی شاگردان و آمادگی آنها برای آموزشهای بعدی و همچنین میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و کارآیی تدریس می باشد ، البته با بررسی ارزشیابی های موجود که توسط دبیران انجام شده به این موضوع می رسیم که هدف ارزشیابی در همان حد میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران باقی می ماند که آن هم فقط از طریق آزمونهای کتبی سنجیده می شود برای ارزشیابی مراحل مختلفی را ذکر کرده اند :

1 تعریف صفت یا خصیصه مورد اندازه گیری

2 -  تعیین یا ساختن ابزار اندازه گیری

3 انتخاب یا ساختن مقیاس اندازه گیری

4 انجام عمل اندازه گیری

5 -  سنجش و ارزشیابی

یک برنامه ارزشیابی مناسب باید درجهت بررسی و برآورد تحقق اهداف درس باشد و اهداف حوزه های مختلف یادگیری ( شناختی ، عاطفی و رفتاری ) را پوشش دهد . همچنین با محتوای آموزشی ، تجارب و فعالیت های یادگیری و روش های تدریس هماهنگی و تناسب کامل داشته باشد و مهمتر از همه اینکه بخشی از
برنامه های یادگیری دانش آموزان باید و تنها وسیه ای برای قضاوت در مورد صلاحیت های آنان برای عبور از یک دوره تحصیلی و ورود به مرحله و دوره بعد نباشد و در نهایت موجب ایجاد دلهره و نگرانی در آنها نگردد .

بهتر است دلایل شکست و یا موفقیت فعالیتهای ارزشیابی را تجزیه و تحلیل کرد ، زیرا استفاده از تجربه دیگران به مراتب کم هزینه تر از تجربه خود ما است .[5]

    طبق آمار بدست آمده از سایت مرکز آمار ایران [6] تعداد قبولی دانش آموزان دوره راهنمایی به تفکیک جنس در کل کشور و در استان اصفهان در سالهای 1377 تا 1383 به صورت ذیل می باشد که با توجه به این ارقام ، درصد آنها محاسبه گردید.

/ 0 نظر / 27 بازدید