مصاحبه ای در مورد پوشه کار

*پوشه ی کار در نظام آموزشی ارزشیابی توصیفی،چه تعریفی دارد؟

پوشه ی کار یکی از بهترین شیوه های ارزشیابی مستمر، پویاو سازنده است که در آن برای معلم، والدین و دانش آموزاطلاعات کافی ازمیزان پیشرفت دانش آموز و چگونگی آن موجود می باشد.

پوشه کار در ارتباط با ارزشیابی توصیفی، تعریف کاملتری دارد به عبارتی دیگر در ارزشیابی توصیفی پوشه ی کار عبارت است از مجموعه ای از نمونه کار های دانش آموزان که در جریان یاددهی-یادگیری به صورت هدفمند و آگاهانه انتخاب شده و منظم سازماندهی گردیده و بیانگر میزان تلاش و موفقیت دانش آموزان است.

*ضرورت استفاده از پوشه کار در ارزشیابی توصیفی چیست؟

بر اساس تحقیقات به عمل آمده در وسعت آموزشی جهان فرایندها و فرآورده های غیر شناختی دانش آموزان با روشهای معمول، قابل اندازه گیری نیست لذا معلمان باید برای اینگونه فرآیندها، به فکر روشهای جدیدی باشندکه پوشه ی کار یکی از این وسایل مناسب برای سنجش فرآیندهای غیرشناختی می باشد.

*فواید پوشه ی کار برای دانش آموزان رابرای ما بگویید؟

پوشه ی کار بستر مناسبی برای دانش آموز مهیا می سازد تا شاهد رشد و پیشرفت خود در زمینه های مختلف درسی باشد و می تواند به دانش آموز، اشتباهات او را بشناساند تا بتواند به اصلاح آنها بپردازدهمچنین به دانش آموزان فرصت می دهد تا بین آموخته های قبلی و جدید خود ارتباط برقرار کنند.

*فواید پوشه ی کار برای معلم چیست؟

پوشه کار به معلم کمک می کند تا با مرور کارهای موجود دانش آموز، قابلیتهای او را به درستی شناسایی کرده و بر اساس آن برنامه ریزی نمایدو نیز معلم به کمک پوشه ی کار ضمن ایجاد فرصت برای آفرینندگی و زایش تفکرات جدید در دانش آموزان یادگیری مشارکتی را در آنها تقویت می کند.

*استفاده از پوشه ی کار برای والدین چه مزیتهایی را به همراه دارد؟

پوشه ی کار کمک می کند تا والدین به خوبی در جریان روند آموزشی فرزندشان قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف او را بشناسند، همچنین کمک می کند نقش سازنده، مثبت و فعالی در هدایت تحصیلی دانش آموز خود داشته باشند.

*شکل ظاهری پوشه ی کار باید به چه صورت باشد؟

هر فولدری می تواند برای ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده از دانش آموز مورد استفاده قرار گیرد حتی اگر یک مقوای ساده باشد، به شرطی که سه ویژگی حفظ و نگهداری موثر، دسترسی آسان به اطلاعات و زیبایی ظاهری در آن رعایت شود.

*شاخص های مورد نظر برای انتخاب نمونه کارهای دانش آموزان برای قرار دادن در پوشه ی کارچه چیزهایی می باشد؟

نمونه کارهایی از دانش آموزان که برای قراردادن در پوشه ی کار انتخاب می شود باید بیانگر کاربرد آموخته های دانش آموزان در زندگی او باشد، مشارکت گروهی دانش آموزان را نشان دهد و شاهدی بر تغییر رفتار دانش آموزان باشد.

این نمونه کارها باید بتواند فرآیند و بازدهی عملکرد دانش آموز را نشان دهد، مراحل فرایند یادگیری را شامل شود، میزان پیشرفت و یا ضعف دانش آموز را در دست یافتن به اهداف و انتظارات آموزش و پرورش نشان دهد و شواهدی که در پوشه کار قرار می گیرند،نو،جدیدو ابتکاری باشند.

*چه شواهدی می تواند در پوشه ی کار قرار گیرد؟

آزمونهایی که از دانش آموز به عمل می آید شامل آزمونهای مدادکاغذی و آزمونهای عملکردی، مشاهداتی که معلم از وضعیت درسی و پرورشی دانش آموز داشته است در قالب فهرست وارسی یا مقیاسهای درجه بندی، تکالیف فردی یا گروهی که به دانش آموزداده می شود، تولیدات دانش آموزان براساس انتظارات آموزش و سایر موارد مرتبط باوضعیت تحصیل دانش آموز مواردی است که می تواند در پوشه کار قرار بگیرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید