مطالب ارائه شده در مجمع عمومی گروههای اموزشی استان-- قسمت اول

به لطف خدا فرصتی دست داد تا در جمع اعضای محترم گروههای آموزشی نواحی ومناطق استان به طرح دیدگاههای توصیفی بپردازم.

آنچه در ذیل تقدیم می گردد مطالبی است که در جلسه ی مذکور ارائه گردید:

 از گروههای آموزشی به عنوان یک مجمع علمی انتظار می رود،عهده دار موارد ذیل باشند:

 *فراهم نمودن شرایط لازم برای تبادل تجربه وتعامل افکار واندیشه ها در معلمان

*مساله یابی در آموزش وپرورش ابتدایی
*توسعه توانمندی معلمان در حوزه های:
-فناوری اطلاعات وارتباطات
-فرایند یاددهی-یادگیری
-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی
-توسعه ی فرهنگ تحقیق وپژوهش
-نقد وبررسی وتحلیل طرحها وبرنامه های آموزشی وپرورشی
 
درحوزه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی این رسالت در موارد ذیل هدایت گری می شود:
آشنایی با اصول وفلسفه ارزشیابی
آشنایی معلمان با شیوه های ارزشیابی
آشنایی با ارزشیابی کیفی
آسیب شناسی از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی وارائه ی گزارش علمی -تحلیلی 
 
 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید