نکات مثبت دیدگاه فرایند مدار

١- تاکید بر فرایند یادگیری به جای نتیجه یادگیری

٢- توجه بر تجارب قبلی یادگیرنده وسطح آمادگی او

٣- تاکید برمشارکت فعال یادگیرنده در جریان یادگیری

۴- تاکید بر انگیزه ی درونی برای یادگیری

۵- تاکید برپردازش اطلاعات ویادگیری معنی دار

۶- تاکید بر یادگیری مشارکتی

٧- تاکید بر خود راهبری یادگیرنده

٨- تاکید بر خود ارزیابی یادگیرنده

٩- تاکید بر استفاده از راهبردهای فراشناخت

توجه:

فراشناخت (به معنی شناخت انسان از فرایند وتولیدات شناختی خود)می باشد

/ 0 نظر / 9 بازدید