مدلهای انضباطی از دیدگاه چارلز

١- مدلهای پیشگیرانه

٢- مدلهای اصلاحی

٣- مدلهای حمایتی

اصول مدلهای پیشگیرانه:

الف- تعیین وروشن نمودن وبیان نیازها وانتظارات

ب- ایجاد یک جو گرم وصمیمانه در کلاس

ج- تدوین مجموعه ای از قوانین ونتایج مبتنی بر اصول دمکراسی

د- تدوین یک برنامه روزانه جاری ؛قابل انعطاف وتغییر پذیر

ه- ایجاد وساختن یک محیط آموزش جذاب وسرگرمی وتفریح برای دانش آموزان

اصو ل مدلهای اصلاحی و حمایتی:

١- برخورد با بدرفتارها وناهنجاریها باید آنی؛ پایدار ومحترمانه باشد.

٢- وقتی همه ی راهها به شکست انجامید باید محترمانه عذر دانش آموز را خواست وحتی در مواقعی از روش اخراج از کلاس استفاده نمود.

/ 0 نظر / 9 بازدید